Logo-jacek

Szkolenie pt. Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach studentów

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 maja 2020 r.

Szkolenie adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach studentów - pracowników dziekanatów, instytutów oraz administracji centralnej, odpowiedzialnych za obsługę studenta, a także prodziekanów ds. studenckich itd..

Nasz projekt poświęcony jest praktycznym aspektom wydawania decyzji w indywidualnych sprawach studentów. Program uwzględnia nie tylko prezentację reguł postępowania administracyjnego oraz elementów decyzji administracyjnej, ale przede wszystkim omówienie wybranych projektów rozstrzygnięć.

 

Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy bez potrzeby organizowania dłuższej przerwy w pracy. Przewidziano czas na dyskusję i pytania. Istnieje możliwość przesłania własnych, dodatkowych zagadnień.

Agenda:
Seminarium pt. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach studentów
Czas i miejsce: 19 maja 2020 r. (godz. 10.00-15.00), Warszawa

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Regulamin studiów
 • Inne akty prawa zakładowego

II. Podmioty postępowania:

 • student,
 • organ prowadzący postępowanie,
 • inni uczestnicy postępowania.

III. Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania,
 • specyfika postępowania dowodowego,
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

IV. Decyzja administracyjna:

 • elementy formalne decyzji,
 • uzasadnianie decyzji.

V. Specyfika postępowań w sprawach studenckich:

 • skreślenie z listy studentów,
 • wznowienie studiów,
 • przeniesienie z innej uczelni,
 • pomoc materialna dla studentów,
 • zwolnienie z opłat za studia.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.)
490 zł. w przypadku udziału jednej osoby z jednostki,
• 420 zł. w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl