Logo-jacek

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów
(Toruń, 1 - 3 czerwca 2022 r.)

kadra wykładowa

 

 

Mgr Michał Goszczyński - naukowo i zawodowo związany z sektorem szkolnictwa wyższego i problematyką jakości kształcenia od ponad 10 lat. Obecnie pracownik Biura Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego; ekspert współpracujący z podmiotami zajmującymi się jakością kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Pełnił funkcje m.in. członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członka Komitetu Sterującego Studenckiej Puli Ekspertów ds. Jakości Kształcenia w European Student's Union. 

 

Mgr Liliana Lato - od 2011 r. Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 przewodnicząca International Relations Offices Forum - sieci 26 biur współpracy z zagranicą polskich uczelni publicznych. Od lat pełni rolę ekspertki i doradza instytucjom wspierającym edukację wyższą w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni. Laureatka Nagrody „Gwiazda Umiędzynarodowienia”.

 

Mgr Anna Mielczarek-Taica - kierowniczka Dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; senatorka UMK, członkini uniwersyteckich komisji: antymobbingowej, antydyskryminacyjnej oraz wprowadzającej plan równości płci (odpowiedzialna za obszar "Zarządzanie i podejmowanie decyzji"). Koordynatorka zadań w uczelnianym programie PO WER 2014-2020 (w zakresie szkoleń oraz wdrożenia aplikacji dla studentów pn. Gra o dyplom). Kierowniczka grantu MEiN w programie DIALOG pn. Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej. Współzałożycielka, a obecnie członkini Zarządu, Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz "kolorowych" koncepcji zarządzania (certyfikowany Trener Stylów Myślenia i Działania FRIS® oraz Master Person Analysis z uprawnieniani mediatora - mediacje pracownicze oraz z certyfikatem Practitioner Business Coach. 

 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

 

Mgr Mieczysław Pakosz - specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował europeistykę, ekonomię i prawo. Pracował w sektorze prywatnym, a od 8 lat związany jest z UŁ. Zajmuje się m.in. obsługą rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia pełne oraz promocją oferty uczelni za granicą. Sporządza informacje statystyczne i finansowe oraz raporty o współpracy międzynarodowej na potrzeby uczelni. W swojej pracy przygotowuje koncepcje i harmonogramy projektów uczelnianych finansowanych ze środków zewnętrznych, monitoruje i analizuje rynki edukacyjne, obsługuje media społecznościowe. Koordynuje proces konsultacji procedur prawnych dotyczących przyjmowania studentów z zagranicy. 

 

Mgr Marcin Wojtkowiak - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 r. zawodowo zajmował się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, konsultacjami społecznymi, doradztwem w zakresie jakości kształcenia i kształtowania współpracy między szkołami i uczelniami a pracodawcami, a także pozyskiwaniem i rozliczaniem środków UE oraz kierowaniem projektami unijnymi. Członek, koordynator lub kierownik zespołów badawczych w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych. Autor bądź współautor kilkudziesięciu ekspertyz, artykułów i publikacji dotyczących rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Od 2011 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców. W latach 2014-2019 pełnił funkcję koordynatora PKA ds. współpracy z pracodawcami oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. pracodawców PKA. Od 2006 r. do 2018 r. radny oraz Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, a od 2018 r. Wójt Gminy Czerwonak. Od 2016 r. ekspert oceniający wnioski o dotacje unijne w ramach POWER (dla NBCiR, MNiSW, KPRM, CPE). Jako trener współpracuje również w zakresie projektów dla JST z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 

 

----

Dotychczas w charakterze prelegentów wystąpili:

  • I edycja konferencji (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, dr Krzysztof Kaleta, mgr Aleksander Jakubowski, mgr Marcin Wojtkowiak, oraz mgr Jacek Pakuła;

  • II edycja konferencji (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Sebastian Gajewski, dr Aleksander Jakubowski, dr Krzysztof Kaleta i mgr Jacek Pakuła;

  • III edycja konferencji (Toruń, 1-3 kwietnia 2019 r.): Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Daria Gęsicka, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.