Logo-jacek

 

Kadra wykładowa I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich w 2017 r.:

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.

Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG - kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego, autor książek i artykułów z tego zakresu, w tym książki o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, były rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie rzecznik dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członek Konwentu Rzeczników, prowadzący szkolenia dotyczące postępowań dyscyplinarnych w szkołach wyższych.

Dr Krzysztof Kaleta - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz etyki prawniczej.

Mgr Aleksander Jakubowski - prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej w szkole wyższej.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Mgr Marcin Wojtkowiak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, socjolog, przedsiębiorca, od 2006 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, doradztwem oraz zarządzaniem projektami unijnymi. Ekspert oraz Koordynator ds. współpracy z pracodawcami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor bądź współautor kilkunastu artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Kierownik i koordynator prac zespołów badawczych w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych, w tym kilkunastu dotyczących szkolnictwa wyższego.Od 2006 r. radny, a od 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych – z zakresu rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, badania rynku pracy i edukacji, wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym oraz procesów zapewniania jakości kształcenia.