Logo-jacek

 

Przygotowując pierwszą edycją Konferencji Prodziekanów mieliśmy na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości realizowanego projektu. Z tego względu do udziału w charakterze prelegemtów zaprosiliśmy P.T. Osoby łączące teoretyczne przygotwanie i praktyczne doświadczenie.

Począwszy od I edycji konferencji (2017 r.) wykład otwierający konferencję prezentuje Prof. Jan Paweł Tarno. W roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • Aleksander Jakubowski, Krzysztof Kaleta, Marcin Wojtkowiak, Sebastian Gajewski, a także Jacek Pakuła.

Przedstawimy pierwszym prelegentów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, Toruń 1-3 kwietnia 2019 r.:

  • Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych publikacji i komentarzy.
  • Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW - doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy i glos; referent i trener cyklicznych szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej z zakresu postępowania administracyjnego.
  • Dr Daria Gęsicka - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jest autorką ponad 20 publikacji naukowych z prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na UJ, studia podyplomowe z ochrony własności intelektualnej dla pracowników naukowych na UW oraz szkołę letnią międzynarodowego prawa autorskiego w Instytucie Prawa Informacyjnego w Uniwersytecie w Amsterdamie. Odbywa aplikację rzecznika patentowego..
  • Dr Aleksander Jakubowski - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny; wieloletni asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Ogólnoadministracyjna); doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.