Logo-jacek

 

Kadra wykładowa II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich w 2018 r.:

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.

Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW - kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, autor publikacji naukowych, w tym pracy pt. Wydawanie decyzji administracyjnych. Prowadzi cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla pracowników administracji publicznej z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. 

Dr Krzysztof Kaleta - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz etyki prawniczej.

Dr Aleksander Jakubowski - doktor nauk prawnych, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. 

Mgr Małgorzata Albrecht-Pakuła - prawnik, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Na co dzień związana z samorządem terytorialnym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, z uwzględnieniem prawa transportowego oraz prawnych aspektów szkolnictwa wyższego.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.