Logo-jacek

W Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Patronat nad konferencję objęli: Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Łodzkiego, a także miesięcznik Forum Akademickie.

Program drugiej edycji ogólnokrajowej konferencji był skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym miejscu podkreslić warto, że o ile tzw. szkoły doktorskie zaczną swoją działalność z dniem 1 października 2019 r., o tyle nowe prawo wprowadza tzw. przepisy przejściowe normujące m.in. postępowanie wobec dotychczasowych doktorantów.

W aktualnym stanie prawnych w zasadzie można wskazać na trzy grupy doktorantów. Po pierwsze, doktoranci odbywający studia na dotychczasowych zasadach, korzystający z pomocy materialnej i stypendium doktoranckiego na podstawie dotychczasowych przepisów. Drugą grupę stanowią osoby, które korzystają z dotychczasowego wsparcia, ale postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora prowadzone będzie na nowych zasadach. Wreszcie trzecia grupa - uczestnicy szkół doktorskich.

Stąd też program konferencji obok prezentacji dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego obejmował dwa główne bloki. Pierwszym z nich jest nowe prawo - prowadzenie szkół doktorskich, regulamin takiej szkoły, zasady oceny śródokresowej doktoranta itd. Drugi blok to przepisy przejściowe, dotychczasowe, ale i odpowiednie stosowanie nowego prawa do doktorantów, chociażby z zakresie pomocy materialnej.

 

Program II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich (Toruń, 4-6 marca 2019 r.)