Logo-jacek

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Łodzi.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza pracownia. Opiekę merytoryczną sprawuje Pan Profesor Jan Paweł Tarno, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego WPiA UŁ, sędzia orzekający m.in. w sprawach studenckich, wybitny znawca tematu. Pan Profesor wygłosi wykład otwierający konferencję.

Patronat nad konferencją objęła Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Patronat medialny sprawuje miesięcznik Forum Akademickie.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że pomysł konferencji stanowi odpowiedź na zapytania uczestników dotychczasowych seminariów oraz zmiany w prawie. Dotychczas bowiem, organizując szereg kursów, szkoleń i seminariów, otrzymywaliśmy głosy wskazujące na potrzebę zorganizowania podobnego przedsięwzięcia adresowanego wyłącznie do P.T. Prodziekanów. O ile bowiem co jakiś czas odbywają się branżowe zjazdy dziekanów (z rozróżnieniem na rodzaj uczelni czy kierunki studiów), o tyle trudno wskazać na podobne - ogólnopolskie - przedsięwzięcie, które gromadziłoby osoby reprezentujace różne dyscypliny, a jednocześnie gdy mianownikiem jest pełniona funkcja Prodziekana ds. Studenckich.

Ramowy program konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od lat stanowi wyzwanie dla organów uczelni. Potwierdza to bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Autonomia szkolnictwa wyższego pozwala w pewnym stopniu samodzielnie kształtować zasady, niemniej reguły postepowania administracyjnego obejmują decyzje w przedmiocie urlopu, egzaminu komisyjnego, czy skreślenia z listy studentów. Odrębny panel poświęcony jest pomocy materialnej, często przyznawanej przez komisji stypendialne. Wskazać w tym miejscu należy jednak na istotną rolę prodziekana, gdy idzie o nadzór nad działalnością komisji. Dopełnieniem są zagadnienia takie jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, informacja publiczna i ochrona danych osobowych. Dynamiczne zmiany na rynku pracy uzasadniają zaś włączenie do programu konferencji również problematyki współpracy z pracodawcami. Nie sposób ww. zagadnień prezentować bez uwzględnienia specyfiki pracy prodziekana ds. studenckich. Chodzi tu również o stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Z tych względów konferencja adresowana jest przede wszystkim do osób pełniących funkcję prodziekana po raz pierwszy.

Do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy ekspertów, na co dzień związanych ze szkolnictwem wyższym. Wszyscy łączą teorię z praktyką, a przy tym mogą pochwalić się doświadczeniem i konkretnymi osiągnięciami. Reprezentują różne ośrodki akademickie, co dodatkowo determinuje forum wymiany doświadczeń.

W tym miejscu chciałbym również odwołać się do organizowanej od 2012 r. konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Gromadzi ona osoby związane z przyznawaniem stypendiów i zapomóg, reprezentujące uczelnie i instytuty naukowe PAN z całego kraju. Intencję jest stworzenie podobnego forum również dla P.t. Prodziekanów ds. studenckich, bowiem problemów nie brakuje, ale razem możemy je rozwiązać.

Odnotować również należy, że gospodarzem konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od lat rozwija się prężnie, kształcąc studentów na bardzo wysokim poziomie. Osobiście wyrażam więc radość, że nasze przedsięwzięcie odbędzie się właśnie w Łodzi.

Przypominamy, że rejestracja w naszej konferencji rozpocznie się w dniu 1 lutego 2017 r.  Dbając o komfort P.T. Uczestników informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Wyrażam nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w kwietniu spotkamy się w Łodzi.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania