Logo-jacek

 

Program Konferencji Prodziekanów ds. studenckich do pobrania (kliknij tutaj)

Obrady obejmują m.in. takie zagadnienia jak:

 • charakterystyka pracy prodziekana ds. studenckich - wyzwania i ograniczenia w pracy prodziekana ds. studenckich,
 • prawne podstawy działalności,
 • wydawanie decyzji w sprawach studenckich:
  • decyzje rekrutacyjne,
  • decyzje w przedmiocie stypendiów i zapomóg,
  • decyzje w przedmiocie przyznania lub pozbawienia miejsca w domu studenckim,
  • decyzje w przedmiocie zwolnienia od opłat lub rozłożenia ich na raty,
  • decyzje w przedmiocie skreslenia z listy studentów (rezygnacja ze studiów, niepodjęcie studiów, niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, stwierdzenie braków postępów w nauce, nieuzyskanie zaliczenia etapu studiów w terminie, niewniesienie opłat za studia, niepodpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia).
  • decyzje w przedmiocie nadania tytułu zawodowego,
  • decyzje o przeniesieniu,
  • decyzje w przedmiocie wznowienia studiów,
 • akty wewnątrzzakładowe wydawane w sprawach toku studiów:
  • indywidualny tok studiów,
  • udzielenie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego,
  • wpis warunkowy,
  • przyznanie egzaminu komisyjnego,
  • przywrócenie terminu egzaminu,
  • zaliczenie etapu studiów,
  • awans przedmiotowy,
  • przedłożenie okresu odbywania studiów lub sesji,
  • zmiana promotora,
  • przedłuzenie złożenia pracy dyplomowej,
 • pomoc materialna dla studentów,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
 • współpraca z pracodawcami,
 • informacja publiczna i ochrona danych osobowych w szkole wyższej.

Ramowy program uwzględnia:

 • 3 kwietnia br.
  • rozpoczęcie konferencji – godz. 12-12.30;
  • wykład otwarcia – Pan Prof. Jan Paweł Tarno – godz. 12.30;
  • obiad – godz. 14-15;
  • obrady  – godz. 15-18;
  • zwiedzanie miasta oraz kolacja – godz. 19-22;
 • 4 kwietnia br.
  • obrady – godz. 8.30-12.30;
  • obiad – godz. 12.30-13.30;
  • obrady – godz. 13.30-16;
  • czas wolny – godz. 16-19;
  • kolacja – godz. 19-20;
 • 5 kwietnia br.
  • obrady – godz. 8.30-13.30.;
  • podsumowanie konferencji – godz. 13.30;
  • obiad – godz. 14.