Logo-jacek

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. Obługa prawna uczelni
(Toruń, 24-26 października 2022 r.)

kadra wykładowa

 

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, autor publikacji i komentarzy z zakresu postępowania przez sądami administracyjnymi oraz prawa akademickiego. 

 

Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz - absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2010 r. - na stanowisku adiunkta. Od 1 października 2021 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Pracy. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień równego trakkowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pregelentka podczas konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla pracowników działów kadr. 

 

Dr Dorota Sylwestrzak - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Wykładowca dla aplikantów radcowskich, pracowników administracji publicznej, radców prawnych z postępowania sądowoadministracyjnego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022). 

 

Mgr Marcin Chałupka radca prawny, kanclerz Akademii Zamojskiej. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich, w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym jako pełnomocnik Ministra. W latach 2013-2015 w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich, w latach 2012-2016 wspierał zespół radców prawnych Politechniki Lubelskiej; 2016-2020 kierował Działem Organizacyjno-Legislacyjnym, potem Legislacyjnym Politechniki Łódzkiej. Na przełomie 2020-2021 ekspert w Departamencie Prawa Szkolnictwa Wyższego i w Departamencie Nauki MEiN (MNiSW). Autor cyklu publikacji nt. regulacji sektora szkolnictwa wyższego i awansu naukowego w Forum Akademickim, na portalu LUMEN, czy w Niezbędniku Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów prawa szkolnictwa wyższego i awansu naukowego.

 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.