Logo-jacek

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Kierowników Studiów Doktoranckich
(Toruń, 4-6 marca 2019 r.)

kadra wykładowa

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji i komentarzy.

Dr hab. Robert Suwaj, prof. PW - doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy i glos; referent i trener cyklicznych szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej z zakresu postępowania administracyjnego.

Dr Aleksander Jakubowski - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny; wieloletni asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Ogólnoadministracyjna); doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

 

----

W I edycji konferencji (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) w charakterze prelegentów wystąpili: Pan prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Pan dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.