Logo-jacek

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
(Toruń, 17-19 marca 2020 r.)

kadra wykładowa

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, do 12 listopada 2019 r. orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych publikacji.

 

Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG - profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Autor blisko 100 publikacji, w tym książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UG, a od 2015 r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

 

Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW - profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się prawem administracyjnym, w tym między innymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Do zakresu jej zainteresowań należy m.in. polityka naukowa. Jest specjalistką z zakresu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie w zakresie jej zainteresowań jest również problematyka bezpieczeństwa publicznego w świetnie nowych wyzwań współczesności i przyszłości.

 

Dr hab. Magdalena Sieniuć - adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, autorka publikacji z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym m.in. monografii pt. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego.

 

Dr Artur Chełstowski - absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Ukończył aplikację Najwyższej Izby Kontroli oraz zdał egzamin kontrolerski. W 2003 roku zawodowo związał się z Uniwersytetem Warszawskim, początkowo jako audytor wewnętrzny a następnie od 2006 roku jako zastępca kanclerza ds. ekonomicznych. Od 2012 roku pełni również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej uniwersyteckiej spółki celowej – UWRC sp. z o.o.. Jest ekspertem w zakresie ekonomii, finansów publicznych, zarządzania podmiotami publicznymi, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego i kontroli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Dr Daria Gęsicka - rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w zakresie prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych z tego zakresu.

 

Mgr Liliana Lato - od 2011 r. Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, umowami oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 przewodnicząca International Relations Offices Forum - sieci 20 biur współpracy z zagranicą uczelni publicznych. Od lat pełni rolę ekspertki i doradza najwyższym organom wspierającym edukację wyższą w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera się na wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni. W ramach tego projekty realizowana jest m.in. akcja Gość na Gwiazdkę.

 

Mgr Mieczysław Pakosz - absolwent europeistyki, ekonomista; pracował w sektorze prywatnym, a od 6 lat jest pracownikiem Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się obsługą i rekrutacją kandydatów z zagranicy na studia pełne. Sporządza informacje statystyczne i finansowe oraz raporty o współpracy międzynarodowej na potrzeby uczelni. W swojej pracy przygotowuje koncepcje i harmonogramy projektów uczelnianych finansowanych ze środków zewnętrznych, monitoruje i analizuje rynki edukacyjne, zajmuje się promocją oferty edukacyjnej i obsługuje media społecznościowe. Uczestniczy w procesie konsultacji procedur prawnych dotyczących przyjmowania studentów i doktorantów z zagranicy.

 

Mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.

 

----

W I edycji konferencji (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) w charakterze prelegentów wystąpili: Pan Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, dr Aleksander Jakubowski oraz mgr Jacek Pakuła.

W II edycji konferencji (Toruń, 4-6 marca 2019 r.) wystąpili: Pan Prof. Jan Paweł Tarno, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, dr Aleksander Jakubowski, mgr Jacek Pakuła.