Logo-jacek

Seminarium pt. Wybrane problemy pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszam do udziału w seminarium pt. Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Dla wygody P.T. Uczestników zapraszamy do Poznania (2 marca br.), Krakowa (3 marca br.) i Warszawy (4 marca br.).

Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkich do P.T. Pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu pomocy materialnej, członków komisji stypendialnych, a także prodziekanów ds. studenckich.

Prezentowane seminarium stanowi odpowiedź na pytania i wątpliwości formułowane licznie na kanwie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Program seminarium uwzględnia również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, aktualne również na tle nowej regulacji prawnej.

Formuła spotkania koncentruje się wokół prezentacji wybranych zagadnień problemowych z uwzględnieniem czasu na dyskusję oraz pytania P.T. Uczestników (istnieje możliwość przesłania własnych pytań do dnia 28 lutego br.).

Agenda:
Seminarium pt. Wybrane proboemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Czas i miejsce: godz. 10.00-15.00

Program seminarium uwzględnia następujące zagadnienia:

  • Uprawnienie do pomocy, czyli jak liczyć 6 lat,
  • Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o pomoc materialną,
  • Dopuszczalność ograniczenia pomocy materialnej na urlopie,
  • Studenci zagraniczni a dostęp do pomocy materialnej,
  • Stypendium rektora – kryteria i okres oceny,
  • Powstanie niepełnosprawności a możliwość otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • Trudna sytuacja materialna jako przesłanka uzyskania stypendium socjalnego,
  • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny,
  • Zwiększenie stypendium socjalnego i odmowa przyznania tego świadczenia,
  • kazusy nadesłane przez P.T. Uczestników.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.)
490 zł. w przypadku udziału jednej osoby z jednostki,
• 420 zł. w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl