Logo-jacek

Szkolenie pt. Wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach doktorantów

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 20 maja 2020 r.

Szkolenie adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów - pracowników dziekanatów, instytutów, kolegiów oraz administracji centralnej, odpowiedzialnych za obsługę doktoranta, a także dyrektorów i kierowników oraz sekretarzy podmiotów kształcących doktorantów itd.

Nasz projekt poświęcony jest praktycznym aspektom wydawania decyzji, zgodnie z tytułem, w indywidualnych sprawach doktorantów. Program uwzględnia nie tylko prezentację reguł postępowania administracyjnego oraz elementów decyzji administracyjnej, ale przede wszystkim omówienie wybranych projektów rozstrzygnięć, charakterystycznych dla doktorantów.

Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy bez potrzeby organizowania dłuższej przerwy w pracy. Przewidziano czas na dyskusję i pytania. Istnieje możliwość przesłania własnych, dodatkowych zagadnień.

Agenda:
Seminarium pt. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów

Czas i miejsce: 20 maja 2020 r. (godz. 10.00-15.00), Warszawa.

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • inne akty prawa zakładowego.

II. Podmioty postępowania:

 • doktorant,
 • organ prowadzący postępowanie,
 • inni uczestnicy postępowania.

III. Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczęcie postępowania,
 • specyfika postępowania dowodowego,
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

IV. Decyzja administracyjna:

 • elementy formalne decyzji,
 • uzasadnianie decyzji.

V. Specyfika postępowań w indywidualnych sprawach doktorantów:

 • negatywny wynik oceny śródokresowej,
 • niezłożenie rozprawy doktorskiej w terminie,
 • rezygnacja z kształcenia,
 • niezadowalające postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • naruszenie podstawowych obowiązków doktoranta
 • odpowiedzialność dyscyplinarna.
 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.)
490 zł. w przypadku udziału jednej osoby z jednostki,
• 420 zł. w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl