Logo-jacek

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom na kanwie prawnych regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego, w dniu 7 marca 2014 r. - z inicjatywy prof. Tomasza Justyńskiego - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się I edycja kursu pn. Zasady pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek studiów i dodatkowe punkty ECTS.

 

W tym miejscu trzeba wyraźnie wskazać, że przyczynkiem do podjęcia działań ukierunkowanych na zorganizowanie wyżej wymienionego kursu była obserwacja różnych firm szkoleniowych. Oferowane komercyjne szkolenia wiążą się z odpłatnością, a przy tym niekiedy jakość tych projektów może budzić pewne obawy. Wychodząc na przeciw naszą intencją było stworzenie produktu o wysokiej jakości merytorycznej i dogodnych warunkach szkoleniowych, a przy tym z umiarkowaną ceną z tytułu uczestnictwa.

 

Sam kurs adresowany był przede wszystkim do osób na co dzień zajmujących się naliczeniem i rozliczaniem opłat za studia. W charakterze wykładowcy wystąpił Adam Szot – Rzecznik Praw Studenta, członek Rady Młodych Naukowców, ekspert ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert ds. formalno-prawnych PKA, pracownik w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS w Lublinie.

 

Oferta spotkała się z życzliwym przyjęciem bowiem limit miejsc został wyczerpany (45 osób), a do Torunia zjechali przedstawiciele największych uczelni, m.in. z Gdańska, Poznania czy Warszaw (w tym kierownicy działów nauczania i spraw studenckich). Podczas kursu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z problematyką tytułowych opłat, jak również zadawania pytań i rozwiązywania tzw. case study. Zaprezentowano najnowsze propozycje zmian prawa w zakresie opłat za studia, w tym m.in. stanowisko MNiSW postulujące zwiększenie do 20% grupy studentów zwolnionych z pobierania opłat na drugim kierunku.

Już dziś organizatorzy zapowiadają kolejną edycję kursu!