Logo-jacek

Pomoc materialna dla doktorantów

W dniach 4-6 czerwca 2012 r. w Toruniu odbywała się I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Pomoc materialna dla doktorantów". Konferencja organizowana była przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu, a dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pani prof. Barbara Kudrycka, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów - Kol. Robert Kiliańczyk i Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Pan prof. Andrzej Radzimiński, a patronat medialny - Forum Akademickie.

Adresatami konferencji byli pracownicy i doktoranci – członkowie komisji stypendialnych i osoby zajmujące się przyznawaniem pomocy materialnej. Stąd udział w niej wzięli kierownicy studiów doktoranckich, kierownicy działów ds. pomocy materialnej, pracownicy administracyjni i doktoranci – reprezentanci uczelni publicznych i niepublicznych oraz Polskiej Akademii Nauk.

Podstawowym celem konferencji było upowszechnienie wiedzy w zakresie pomocy materialnej dla doktorantów. Otwarciu konferencji towarzyszył panel dyskusyjny nt. roli i znaczenia pomocy materialnej dla doktorantów. Wzięli w nim udział: Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Wiesław Czerwiński i Jacek Pakuła.

Program konferencji uwzględniał zagadnienia takie jak: tworzenie regulaminów stypendialnych, system organów przyznających pomoc materialną, status prawny doktorantów, przedmiot świadczeń, zasady i przebieg postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, a także odpowiedzialność dyscyplinarną i karną osób uczestniczących w procesie przyznawania pomocy materialnej.

Konferencja miała charakter typowo szkoleniowy i z tego względu przez trzy dni szczegółowo omawiano przede wszystkim praktyczne aspekty procedury przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Nie zabrakło pytań o stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe.

Ocena ogólna konferencji, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,3 w skali 1-5 (1-ocena najniższa, 5-ocena najwyższa). 

Organizatorzy już dziś zapowiadają kontynuację konferencji, aczkolwiek sama formuła ulegnie pewnej modyfikacji.

W imieniu Organizatorów

Jacek Pakuła