Logo-jacek
 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczne problemy nauki i szkolnictwa wyższego odbywała się w dniach 16-17 września 2013 r. w Toruniu.

 
W 2013 roku patronat honorowy nad konferencją objęli:
  • prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prof. dr hab. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW - Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • adw. Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia
  • prof. dr hab. Andrzej Tretyn - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • prof. dr hab. Józef Stawicki - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,
  • dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Patronat medialny sprawuje: Forum Akademickie, Palestra i Wolters Kluwer Polska S.A.
 
Aktualnie trwają prace nad tomem pokonferecyjnym. Termin wydania publikacji zakreślony został na przełom lutego i marca 2014 r.

Zainteresowanych odsyłamy do publikacji pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, która była prezentowana podczas konferencji.
 
 

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z konferencji autorstwa kol. Krzysztofa Czarneckiego pt. Jak przezwyciężyć problemy szkolnictwa wyższego? (które zostało w skróconej wersji opublikowane w Głosie Uczelni).

Regulacje prawne dotyczące szkolnictwa wyższego nieustannie ewoluują. Przed rokiem weszły w życie przepisy, które w istotny sposób zreformowały tok studiów oraz wprowadziły liczne zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Tymczasem, jeszcze na początku wakacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało do konsultacji społecznych kolejne obszerne projekty nowelizacji ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zasadach finansowania nauki. Nadal też pozostają aktualne problemy dotyczące finansowania uczelni i prowadzonych przez nie badań naukowych, zaś coraz poważniejszym wyzwaniem staje się sukcesywnie malejąca liczba kandydatów na studia. Kwestie te obligują środowisko akademickie do podjęcia szerokiej debaty, wymagającej zaangażowania wielu środowisk – studentów, doktorantów, kadry naukowej, pracowników administracyjnych a także gremiów takich jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Polska Komisja Akredytacyjna.

Wychodząc z tego założenia, w dniach 16-17 września 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika została zorganizowana już po raz drugi Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”. Patronat nad konferencję objęli m.in.: prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także prof. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na czele komitetu organizacyjnego stanęła Prorektor ds. Kształcenia UMK, prof. Beata Przyborowska, zaś z ramienia studentów i doktorantów funkcję przewodniczącego pełnił mgr Jacek Pakuła z Wydziału Prawa i Administracji UMK. W skład komitetu naukowego weszli, obok prof. B. Przyborowskiej, m.in. prof. Andrzej Sokala – Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, a także dziekani wydziałów: prof. Piotr Petrykowski (WNP), prof. Józef Stawicki (WNEiZ), prof. T. Justyński (WPiA) oraz prof. Zbigniew Karpus (WPiSM). Szczególne podziękowania za pomoc należą się Pani prof. Agnieszce Skórze - Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego za wsparcie na każdym etapie konferencji.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników reprezentujących ośrodki akademickie takie jak Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Lublin, Toruń, Olsztyn, W trakcie obrad wygłoszonych zostało 27 referatów, wzbogaconych interesującą dyskusją. Przeważały wystąpienia prawników i ekonomistów, odnoszące się m.in. do systemu finansowania uczelni oraz regulacji ustrojowych. Nie zabrakło jednakże omówienia kluczowych problemów szkolnictwa wyższego z perspektywy socjologa czy pedagoga. Wystąpienia te koncentrowały się przede wszystkim na problemie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zjawiskach demograficznych oraz konieczności upowszechniania nowoczesnych form kształcenia. Interesujące okazały się rozważania co do możliwości wprowadzenia dwustopniowych studiów prawniczych.

Podsumowując obrady, organizatorzy jak i uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż idea corocznych spotkań poświęconych najistotniejszym problemom systemu szkolnictwa wyższego warta jest kontynuowania i wyrazili nadzieję na kolejną owocną debatę w przyszłym roku. Dorobek naukowy konferencji utrwalony zostanie w postaci okolicznościowej publikacji książkowej, której wydanie zaplanowane jest na początek 2014 r. Wszystko zaś wskazuje, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego odbędzie się we wrześniu 2014 r.