Logo-jacek

4a- Ważne kwoty

W dniu 22 września br. Prezes GUS wydał obwieszczenie w przedmiocie tzw. hektara przeliczeniowego, na podstawie którego oblicza się dochód z gospodarstwa rolnego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Nie ulega podwyższeniu górny próg wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Zgodnie z art. 179 ust. 2 Psw, rektor w uzgodnieniu z organem samorządu studenckiego określa corocznie wysokość takiego dochodu, która nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Chodzi tu o zbiór pomiędzy kwotami; 668,20-1051,70 zł. Wprawdzie od 1 listopada 2017 r. górny próg miał wynosić 1162,20 zł. to jednak został „zamrożony”.

Podobnie, gdy idzie o tzw. samodzielność finansową, o której mowa w art. 179 ust. 6 pkt 2 lit. c. – jest to kwota 930,35 zł. W wyniku „zamrożenia” nie będzie od 1 listopada 2017 r. obowiązywać kwota 1028,10 zł.