Logo-jacek

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego
- dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne
,
Łódź, 26 listopada 2018 r.

Program do pobrania

 

Otwarcie Konferencji: godz. 10.00-10.20

Obrady: godz. 10.20-11.30 – blok I:

 • mgr Jacek Pakuła (UŁ):  Postępowanie w sprawie przyznania stypendium rektora - zmiany w regulacji prawnej
 • mgr Paweł Sobotko (UWM): Prawne formy działania administracji i organy orzekające w przedmiocie przyjęcia w poczet studentów i doktorantów
 • mgr Dominika Stasiak, mgr Beata Gruza (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny): Przyjęcie na studia - decyzja administracyjna a wpis na listę studentów

Przerwa kawowa: 11.30-12.00

Obrady: godz. 12.00-13.15 – blok II:

 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (UŁ): Postępowanie w sprawach nadania stopni naukowych - pierwsze refleksje na tle nowej regulacji prawnej
 • dr Magdalena Sieniuć (UŁ): Cofnięcie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dotychczasowe doświadczenia a nowe regulacje prawne
 • dr Przemysław Kledzik (USz): Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o nadaniu stopnia naukowego - refleksje na tle nowej regulacji prawnej
 • dr hab. Agnieszka Krawczyk, prof. UŁ (UŁ):  Postępowanie dyscyplinarne w sprawach nauczycieli akademickich

Przerwa obiadowa: godz. 13.15-14.15

Obrady: godz. 14.15-15.30 – blok III:

 • dr Aleksander Jakubowski (UW): Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego a autonomia i specyfika szkolnictwa wyższego
 • dr Michał Klimaszewski (UKSW): Autonomia uczelni - wartość konstytucyjna - fikcja prawodawcza. Uwagi na tle ustroju uczelni
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń (UKSW): Ewaluacja działalności naukowej w ustawie -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • mgr Łukasz Kierznowski (UwB): Decyzja administracyjna w sprawach dotyczących doktorantów. Uwagi na tle ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji: godz. 15.30-16.00