Logo-jacek

Zgłoszenie może obejmować wariant czynny (z referatem) lub bierny.

  • Osoby zainteresowane udziałem z wystąpieniem prosimy o przesłanie na adres mailowy dr Magdaleny Sieniuć msieniuc@wpia.uni.lodz.pl w terminie do 31 października 2018 r. abstraktów planowanych wystąpień, obejmujących tytuł oraz główne tezy referatu (abstrakt nie powinien wykraczać ponad dwie strony maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, 1,5 odstępu pomiędzy wierszami).
  • Rejestracja udziału biernego dostępna będzie za pomocą formularza online (kliknij tutaj).

 

Bloki tematyczne:

1. Przekształcenia ustrojowe szkolnictwa wyższego i nauki w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) i ich wpływ na proces decyzyjny organów uczelni oraz pozostałych organów orzekających w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki

2. Podstawowe obszary decyzyjne na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2.1. Studenci i doktoranci
2.2. Stopnie naukowe i tytuł naukowy
2.3. Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki
2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i pracowników uczelni

3. Stosowanie przepisów Kpa w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Konstytucyjność rozwiązań prawnych wynikających z przepisów intertemporalnych

5. Zakres sądowej kontroli w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego

Harmonogram:

  • Czas i miejsce konferencji: 26 listopada 2018 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Termin przesyłania zgłoszeń udziału czynnego wraz z abstraktem: 31 października 2018 r.
  • Opublikowanie programu konferencji wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w charakterze prelegenta: do 7 listopada 2018 r.
  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (udział czynny): 12 listopada 2018 r.
  • Termin przesyłania zgłoszeń udziału biernego (wraz z wniesieniem opłaty): 15 listopada 2018 r.
  • Termin nadesłania artykułu do publikacji: 20 stycznia 2019 r.
  • Termin wydania publikacji: do 30 września 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi: - 350 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej monografii. Autorzy nie ponoszą innych kosztów związanych z wydaniem publikacji. Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Szczegóły dot. płatności udostępnione zostaną w terminie późniejszym.

Kontakt:
- sprawy naukowe: dr Magdalena Sieniuć, tel. , e-mail: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl
- sprawy organizacyjne (m.in. pomoc w zorganizowaniu noclegu):  mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl