Logo-jacek

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ
Prof. dr hab. Wojciech Chrościelewski
Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
Prof. dr hab. Roman Hauser
Dr hab. Krystyna Wojtczak, prof. UAM
SNSA Tomasz Zbrojewski
Dr Magdalena Sieniuć
Dr Paweł Dańczak
Dr Aleksander Jakubowski

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Dr Magdalena Sieniuć
Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz
Mgr Jacek Pakuła

Kontakt:
- sprawy naukowe: dr Magdalena Sieniuć, e-mail: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl
- sprawy organizacyjne (m.in. pomoc w zorganizowaniu noclegu):  mgr Jacek Pakuła, tel. 604643554, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

Bloki tematyczne:

1. Przekształcenia ustrojowe szkolnictwa wyższego i nauki w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) i ich wpływ na proces decyzyjny organów uczelni oraz pozostałych organów orzekających w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki

2. Podstawowe obszary decyzyjne na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2.1. Studenci i doktoranci
2.2. Stopnie naukowe i tytuł naukowy
2.3. Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki
2.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i pracowników uczelni

3. Stosowanie przepisów Kpa w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Konstytucyjność rozwiązań prawnych wynikających z przepisów intertemporalnych

5. Zakres sądowej kontroli w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego

Harmonogram:

  • Czas i miejsce konferencji: 26 listopada 2018 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Termin przesyłania zgłoszeń udziału czynnego wraz z abstraktem: 31 października 2018 r.
  • Opublikowanie programu konferencji wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w charakterze prelegenta: do 7 listopada 2018 r.
  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej (udział czynny): 12 listopada 2018 r.
  • Termin przesyłania zgłoszeń udziału biernego: 19 listopada 2018 r.
  • Termin nadesłania artykułu do publikacji: 28 lutego 2019 r.
  • Termin wydania publikacji: do 30 września 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi: - 350 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej monografii. Autorzy nie ponoszą innych kosztów związanych z wydaniem publikacji. Organizatorzy zastrzegają możliwość zwrócenia się do Autora o korektę nadesłanego tekstu albo odmowy jego przyjęcia ze względów merytorycznych.

Należność z tytułu udziału należy uiścić na rachunek:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627; nr konta bankowego mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: Decyzja + nazwisko + jednostka (np. Decyzja Pakuła, UŁ).