Logo-jacek

Webinar pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze

Data: kurs 2-dniowy obejmujący spotkania w dniach 23 i 25 lutego 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.

Program obejmuje m.in.:

 • Decyzja administracyjna jako przedmiot odwołania
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania
 • Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania
 • Wymogi co do formy i treści odwołania
 • Termin i tryb wniesienia odwołania
 • Skutki prawne wniesienia odwołania
 • Odwołanie a ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji
 • Autokontrola organu pierwszej instancji
 • Przekazanie odwołania i akt sprawy organowi drugiej instancji
 • Postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji
 • Dopuszczalność odwołania
 • Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
 • Wstrzymanie wykonania decyzji
 • Postępowanie dowodowe przed organem odwoławczym
 • Cofnięcie odwołania
 • Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję
 • Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i rozstrzygająca sprawę co do istoty
 • Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie w pierwszej instancji
 • Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze
 • Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
 • Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i zobowiązująca organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści
 • Zakaz reformationis in peius
 • Wejście decyzji organu odwoławczego do obrotu prawnego oraz jej status prawny

Opłata obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu; koszt udziału w kursie pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze wynosi 450 zł (Vat zw., opłata całościowa za 2-dni szkolenia). Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych. 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl