Logo-jacek

Kurs pt. Postępowanie administracyjne w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów

Data: kurs 3-dniowy obejmujący łącznie trzy spotkania: 6, 8 i 10 lutego 2023 w godz. 9.00-11.50.

 

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie).

 

Tematyka webinaru koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów. Omówione zostanie szczegółowo postępowanie przed organem I instancji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. 

 

 

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w warunkach szkoły wyższej
 • warunki ustawowe a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń 
 • organy prowadzące postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • zasady pracy organów monokratycznych
 • organizacja pracy organów kolegialnych
 • student jako strona postępowania
 • opiniowanie przez inne podmioty
 • wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • doręczenia i wezwania
 • terminy w postępowaniu administracyjnym
 • przebieg postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • środki dowodowe z uwzględnieniem dokumentów i wyjaśnień 
 • decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • postanowienie jako akt kończący postępowanie
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata - obejmuje udział w trzech webinarach w ramach kursu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu - wynosi 570 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl