Logo-jacek

Dla wygody P.T. Uczestników naszych szkoleń, jak również innych osób zainteresowanych m.in. problematyką pomocy materialnej dla studentów i doktorantów poniżej zamieszczane przydatne materiały:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 r. (pobierz)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - stan prawny na dzień 1 lipca 2019 r. (pobierz)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 r. (pobierz)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - stan prawny na dzień 1 sierpnia 2019 r. (pobierz)
  • Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (pobierz)
  • Obwieszczenie MRPiPS z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (pobierz)
  • Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (przejdź)