Logo-jacek

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w seminariach, które odbędą się w Warszawie:
- poziom podstawowy (adresowany do osób, które rozpoczynają pracę przy przyznawaniu stypendiów i zapomog) - w dniu 25 stycznia 2017 r.
- poziom średniozaawansowany - w dniu 26 stycznia 2017 r.

Adresatami obu seminariów są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 i art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Chodzi tu zwłaszcza o kierowników działów spraw studenckich, pełnomocników ds. pomocy materialnej, przewodniczących i członków komisji stypendialnych.
Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia zagadnienia takie jak: autonomia szkolnictwa wyższego i odpowiednie stosowanie Kodeksu postepowania administracyjnego; status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów przyznających stypendia i zapomogi, charakterystyka i przesłanki poszczególnych świadczeń pomocy materialnej, przebieg postępowania administracyjnego, w tym elementy decyzji, postępowanie odwoławcze, tryby nadzwyczajne i wybrane zagadnienia związane ze skargą do sądu administracyjnego. Formułowane poglądy uwzględniają najnowsze orzeczenictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Formuła zajęć oparta jest na prezentacji wybranych problemów; przewidziano czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.
Uwaga! Rejestracja rusza w dniu 12 grudnia br.; liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy do udziału!

Pobierz materiał informacyjny