Logo-jacek

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 30 stycznia 2018 r.

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół stypendium socjalnego i szczegółowych zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta. Zasady te mają zastosowanie również do tzw. dopłaty mieszkaniowej; posiłkowo można korzystać z nich także na użytek przyznawania zapomóg.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie podstaw prawnych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa, jak również – na podstawie wniosków o przyznanie stypendium socjalne – omówienie praktycznych aspektów wydawania decyzji. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., oraz na ustawę o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą w nowym brzmieniu od dnia 1 sierpnia 2017 r. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.

Adresatami naszego przedsięwzięcia są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin, do udziału zapraszamy także członków odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 22 stycznia 2018 r.

Pobierz zaproszenie

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- podstawowe akty prawne,
- regulamin przyznawania pomocy materialnej,
II. Postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego:
- zasady pracy organów przyznających stypendia socjalne,
- status studenta a uprawnienie do stypendium socjalnego,
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do złożenia wniosku o stypendium socjalne,
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
- decyzja w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego,
- postępowanie odwoławcze w przedmiocie stypendium socjalnego.
III. Katalog dochodów i ich udokumentowanie:
- pojęcie rodziny, w tym konkubenci i rodzeństwo mające własne dzieci,
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochody z zagranicy,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem,
- zmiana dochodu w trakcie pobierania stypendium socjalnego.
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.

Udział w warsztatach wiąże się z odpłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 31 grudnia 2017 r.
- 420 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. do dnia 22 stycznia 2018 r.:
- 520 zł. brutto.
Uwaga: P.T. Osoby reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z obniżonej opłaty: 360 zł. (tzw. wczesna rejestracja) oraz 460 zł. (rejestracja w terminie późniejszym).
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Opłata obejmuje:
- udział w warsztatach;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).
Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w warsztatach należy uiścić do dnia 22 stycznia 2018 r. na konto: Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak, 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: FPM dochód + nazwisko + jednostka (np. FPM dochód Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl