Logo-jacek

Warsztaty pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału w warsztatach pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta, które odbędą się w Warszawie w dniu 30 stycznia 2020 r.

Do udziału w naszych warsztatach zapraszamy P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendium socjalnego, w szczególności: pracowników administracyjnych, członków komisji stypendialnych, pełnomocników ds. pomocy materialnej, prodziekanów ds. studenckich itd.

Program warsztatów koncentruje się wokół praktycznych aspektów związanych z obliczaniem dochodu w rodzinie studenta. Wskazać należy na szereg aktów prawnych, które normują postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego. Przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera własne rozwiązania, jak np. pojęcie rodziny studenta, samodzielność finansowa, czy katalog dochodów pomijanych przy ustalaniu wysokości dochodu. Po drugie, zastosowanie mają zasady określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym katalog dochodów utraconych. Po trzecie chodzi tu m.in. o ustawy podatkowe, odnoszące się chociażby do dochodów opodatkowanych.

W ramach warsztatów zaprezentowane zostanie aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Analiza tych wyroków ma na celu uniknięcie błędów związanych z wydawaniem decyzji w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego. Omówione zostaną również najnowsze orzeczenia definiujące tzw. trudną sytuację materialną, jak również odnoszące się do zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej i skutków braku takiego dokumentu. Przewidziano czas na dyskusję i pytania. Istnieje możliwość przesłania własnych, dodatkowych zagadnień.

kontakt

Agenda:
Warsztaty pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta.

Miejsce i data: Warszawa, 30 stycznia, godz. 9.30-15.30.

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy powszechnie obowiązujące,
  • regulamin świadczeń dla studentów.
 2. Stypendium socjalne i tzw. zwiększenie stypendium socjalnego:
  • trudna sytuacja materialna,
  • szczególnie uzasadniony przypadek.
 3. Przepisy szczególne ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • pojęcie rodziny,
  • dochody pomijane, w tym stypendia.
 4. Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych:
  • słowniczek ustawy,
  • dochody,
  • tzw. dochód przeliczeniowy,
  • alimenty,
  • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
  • dochody z zagranicy,
  • utrata dochodu,
  • uzyskanie dochodu.
 5. Ustawy podatkowe:
  • opodatkowanie dochodów osób fizycznych,
  • dochody niestandardowe,
  • świadczenia zwolnione z opodatkowania.
 6. Tzw. samodzielność finansowa studenta:
  • przesłanki pozytywne,
  • weryfikacja twierdzeń studenta.
 7. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych:
  • rodzinny wywiad środowiskowy,
  • odstępstwa od zasady.
 8. Projekt decyzji w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego:
  • ogólna budowa decyzja,
  • decyzja związana i uznanie administracyjne.
 9. Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania stypendium socjalnego:
  • typowe błędy organów,
  • mechanizm działania.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w warsztatacg, serwis kawowy, obiady):

 • 490 zł. - w przypadku idziału jednej osoby reprezentujacej jednostkę,
 • 420 zł. - w przypadku udziału dwóch i więcej osób reprezentujących jednostkę.

Ww. opłaty = Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych. Dane do przelewu zostaną podane po zarejestrowaniu P.T. Uczestnika.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl