Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału warsztatach pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Jest to kolejna edycja naszego przesięwzięcia, które odbędzie się w Toruniu w dniach 5-6 września 2019 r.

Nasze warsztaty adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Chodzi tu o Kierowników działów ds. pomocy materialnej, Pełnomocników rektora ds. pomocy materialnej, Prodziekanów ds. studenckich, Przewodniczących i Członków komisji stypendialnych i odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła szkolenia koncentruje się wokół przepisów nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 1 października 2019 r. wejdą w życie nowe zasady przyznaniawa świadczeń dla studentów i doktorantów. System pomocy materialnej dla studentów oparty jest na dotychczasowym katalogu świadczeń - zgodnie z którym student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełenosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Ustawodawca wprowadził pewne zmiany, które obligują uczelnie do przyjęcia przez rektora zupełnie nowego regulamin świadczeń dla studentów. Projektując nowy regulamin w pewnym zakresie można wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki związane z pomocą materialną, aczkolwiek w pewnym zakresie będzie koniecznie wprowadzenie nowych rozwiązań, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program uwzględnia praktyczne aspekty przyznawania pomocy materialnej. Z tego powodu obok materialnych przesłanek przyznawania świadczeń, ograniczeń w pobieraniu pomocy materialnej itd., omówione zostaną również zasady wydawania decyzji stypendialnych. Na uwagę zasługuje fakt, że na użytek niniejszego szkolenia przeanalizowano ponad 1500 orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących pomocy materialnej, stypendiów doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Nie zabraknie więc odpowiedzi na trudne pytania.

Termin warsztatów został tak zakreślony, ażeby móc bezpiecznie i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego oraz - z właściwym wyprzedzeniem - do projektowanych zmian. Jednocześnie możliwe będzie zaprezentowanie wyników obrad w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.). Przewiadziano czas na dyskusję i pytania, oraz konsultacje indywidualne.

Agenda:

Czas i miejsce: 5-6 września 2019 r., hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń (I dzień w godz. 10.00-17.00; II dzień 8.30-15.00).

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (10.00-17.00):

 1. Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
 • przepisy prawa powszechnie obo­wiązującego
 • akty prawa zakła­dowego
 • regulamin świadczeń dla studentów
 1. Organy przyznające pomoc materialną:
 • rektor albo upoważniony pracownik
 • komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna
 • zasady pracy organów przyznających pomoc materialną
 1.  Status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej:
 • wpis na listę a ślubowanie
 • urlopy
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • utrata statusu
 • cudzoziemcy
 • okres „6 lat”
 • inne ograniczenia
 1.  Stypendium rektora:
 • kryteria przyznania stypendium
 • sposób obliczania 10% liczby miejsc stypendialnych
 • stypendium gwarantowane na I roku studiów
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
 • orzeczenie jako podstawa przyznania wsparcia
 • stypendium na kolejnym kierunku
 1.  Zapomoga:
 • trudna sytuacja materialna a trudna sytuacja życiowa
 • dokumentowanie wniosku
 1. Wsparcie dla doktorantów:
 • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów
 • stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe
 • stypendia w szkole doktorskiej

II dzień (8.30-15.00):

 1. Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
 • trudna sytuacja materialna
 • próg dochodowy do stypendium socjalnego
 • szczególnie uzasadnione przypadki jako podstawa przyznania zwiększenia stypendium socjalnego
 • zakres odesłania do ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • pojęcie rodziny studenta
 • tzw. samodzielność finansowa
 • obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
 1.  Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
 • dochody uwzględnianie na użytek stypendium socjalnego i dochody pomijane
 • dochód opodatkowany zryczałto­wanym podatkiem
 • gospodarstwo rolne i dzierżawa
 • dochody z zagranicy
 • alimenty
 • dochód uzyskany i dochód utracony
 • przeliczanie dochodu
 1. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej na przykładzie stypendium socjalnego:
 • wszczęcie postępowania
 • kontrola formalna wniosku i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • dowody w sprawie
 • decyzja organu I instancji
 • postępowanie odwoławcze i decyzja organu II instancji

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej projektów naukowo-szkoleniowych: Konferencji pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” organizowanej od 2012 r., Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (od 2017 r.) i Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckoch (od 2018 r.). Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygodny P. T. Uczestników oferujemy następujące warianty uczestnictwa:
rejestracja do 10 sierpnia 2019 r.:
• wariant podstawowy, bez noclegu = 800 zł. brutto.
• wariant dogodny, nocleg w pok. 2 os. = 900 zł. brutto.
• wariant kompleksowy, nocleg w pok. 1 os. = 960 zł. brutto.
rejestracja po 10 sierpnia 2019 r.:
• wariant podstawowy, bez noclegu = 900 zł. brutto.
• wariant dogodny, nocleg w pok. 2 os. = 1000 zł. brutto.
• wariant kompleksowy, nocleg w pok. 1 os. = 1060 zł. brutto.
Ww. opłata dotyczy również uczelni niepublicznych. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 4 na 5 września br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba). Szczegóły dotyczące opłaty zostaną przesłane po zarejestrowaniu.

Opłata każdego z wariantów obejmuje: udział w warsztatach; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; wyżywienie: całodzienne serwisy kawowe, dwa obiady; zwiedzanie toruńskiej Starówki połączone z kolacją na Starym Mieście. W przypadku wariantu dogodnego (pok. 2 os.) i kompleksowego (pok. 1 os.) obejmuje również nocleg w hotelu, w którym odbędzie się szkolenie.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl