Logo-jacek

Limit miejsc wyczerpany - kolejny termin 25-26 czerwca br.

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału warsztatach pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Jest to kolejna edycja naszego przesięwzięcia, które odbędzie się w Toruniu w dniach 13-14 maja 2019 r.

Nasze warsztaty adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Chodzi tu o Kierowników działów ds. pomocy materialnej, Pełnomocników rektora ds. pomocy materialnej, Prodziekanów ds. studenckich, Przewodniczących i Członków komisji stypendialnych i odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła szkolenia koncentruje się wokół przepisów nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 1 października 2019 r. wejdą w życie nowe zasady przyznaniawa świadczeń dla studentów i doktorantów. System pomocy materialnej dla studentów oparty jest na dotychczasowym katalogu świadczeń - zgodnie z którym student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełenosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Ustawodawca wprowadził pewne zmiany, które obligują uczelnie do przyjęcia przez rektora zupełnie nowego regulamin świadczeń dla studentów. Projektując nowy regulamin w pewnym zakresie można wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki związane z pomocą materialną, aczkolwiek w pewnym zakresie będzie koniecznie wprowadzenie nowych rozwiązań, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku doktorantów należy wskazać na dwie grupy. Pierwsza z nich, kształcąca się w ramach studiów doktoranckich, będzie korzystać z dotychczasowych świadczeń, tj. stypendium doktoranckiego, stypendium projakościowego oraz świadczeń pomocy materialnej, z tym zastrzeżeniem, że w tych ostatnich sprawach regulamin świadczeń dla studentów będzie stosowany odpowiednio do doktorantów. Druga grupa - doktoranci w ramach szkół doktorskich otrzymają, co do zasady, powszechne stypendium, jednocześnie bez prawa do pomocy materialnej.

Program koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania pomocy materialnej. Z tego powodu obok materialnych przesłanek przyznawania świadczeń, ograniczeń w pobieraniu pomocy materialnej itd., omówione zostaną również zasady wydawania decyzji stypendialnych. Podczas zajęć P.T. Uczestnicy pracując nad konkretnym wnioskiem będą wspólnie przygotowywać projekt regulaminu, decyzję w przedmiocie przyznania i odmowy przyznania wybranych świadczeń. Wreszcie omówione zostaną tzw. tryby nadzywczajne zmiany decyzji, jak również decyzje związane z przeliczaniem dochodu w trakcie roku akademickiego.

Termin warsztatów został tak zakreślony, ażeby móc bezpiecznie i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego oraz - z właściwym wyprzedzeniem - do projektowanych zmian. Jednocześnie możliwe będzie zaprezentowanie wyników obrad w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.). Przewiadziano czas na dyskusję i pytania, oraz konsultacje indywidualne.

Agenda:

Czas i miejsce: 13-14 maja 2019 r., hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń (I dzień w godz. 11-17; II dzień 9-15).

Program warsztatów uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (godz. 11.00-17.00):

 • Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • regulaminy i inne akty prawa zakładowego.
 • Status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, w tym cudzoziemcy.
 • Organy przyznające pomocy materialną.
 • Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
  • pojęcie rodziny studenckiej i tzw. samodzielność finansowa,
  • alimenty,
  • gospodarstwo rolne i dzierżawa,
  • dochody z zagranicy,
  • dochód uzyskany i dochód utracony
  • dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
  • przeliczanie dochodu.
 • Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomoga,
  • stypendia doktoranckie.

II dzień (godz. 9.00-15.00);

 • Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  • zasady postępowania administracyjnego,
  • wszczęcie i przebieg postępowania,
  • terminy w postępowaniu administracyjnym,
  • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
  • decyzja pozytywna,
  • decyzja negatywna,
  • uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji,
  • wznowienie postępowania,
  • stwierdzenie nieważności,
  • nadzór rektora nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygodny P. T. Uczestników oferujemy następujące warianty uczestnictwa:

I. Podstawowy:

 • Udział w warsztatach,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat udziału w warsztatach,
 • Wyżywienie: całodzienne serwisy kawowe, dwa obiady,
 • Zwiedzanie toruńskiej Starówki połączone z kolacją na Starym Mieście.

II. Dogodny: wariant podstawy połączony z noclegiem w pok. 2 os. (z 13 na 14 maja br. ze śniadaniem; nocleg zorganizowany w hotelu, w którym odbywają się warsztaty).

III. Kompleksowy: wariant podstawowy połączony z noclegiem w pok. 1 os. (z 13 na 14 maja br. ze śniadaniem; nocleg zorganizowany w hotelu, w którym odbywają się warsztaty).

Opłaty:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 30 marca 2019 r.:

 • Wariant podstawowy = 770 zł. brutto.
 • Wariant dogodny = 860 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 940 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. od 31 marca:

 • Wariant podstawowy = 870 zł. brutto.
 • Wariant dogodny =  960 zł. brutto.
 • Wariant kompleksowy = 1040 zł. brutto.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 12 na 13 maja br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba). Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 20 kwietnia br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl