Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy do udziału warsztatach pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów, które odbędą się w Warszawie w dniu 11 grudnia 2019 r.

Prezentowane szkolenie adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za proces przyznawania pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów i zapomóg.

Program spotkania koncentruje się wokół przebiegu postępowania: od złożenia wniosku, przez jego ocenę formalną i wezwanie do usunięcia ewentualnych braków. W dalszej kolejności zostanie omówiona budowa decyzji administracyjnej. Dopełnieniem będzie prezentacja uzasadnień decyzji negatywnych odwołujących się do stanów faktycznych, aktualnych zwłaszcza na kanwie przepisów wprowadzonych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi tu o w szczególności ograniczenie w dostępie do pomocy w postaci 6 lat, ale również wymóg przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, uzasadnione przyczyny braku tego zaświadczenia i udokumentowanie sytuacji materialnej.

Uwzględniono również dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, które zachowało w wybranym zakresie swoją aktualność.

Formuła spotkania przewiduje również czas na dyskusję oraz pytania P.T. Uczestników (istnieje możliwość przesłania własnych zagadnień).

 

Agenda: Uzasadnianie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów
Czas i miejsce: 11 grudnia 2019 r., godz. 10.00-15.30

Program uwzględnia następujące zagadnienia:

 • Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Pozostawienie wniosku bez rozpoznania
 • Zawieszenie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • Postanowienie o uchybieniu terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej na przykładzie stypendium rektora
 • Decyzja organu I instancji
 • Decyzja pozytywna
 • Wybrane decyzje negatywne:
  • stypendium socjalne
  • zwiększenie stypendium socjalnego
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
 • Decyzja wydana w ramach autokontroli
 • Decyzja wydana w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy
 • Decyzja wydana przez organ odwoławczy
 • Odpowiedź na skargę do sądu administracyjnego

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej projektów naukowo-szkoleniowych: Konferencji pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” organizowanej od 2012 r., Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (od 2017 r.) i Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckoch (od 2018 r.). Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty:
• 490 zł.
• w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki = 420 zł.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.
Opłata obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl