Logo-jacek

 

Pobierz formularz zgłoszniowy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w tzw. ustawie 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

Program seminarium koncentruje się wokół przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie których swoją działalność rozpoczną, z dniem 1 października 2019 r., szkoły doktorskie. Równogle, do końca 2023 r. możliwe będzie kształcenie w tzw. starym trybie, w ramach studiów doktoranckich. Z tego powodu  program obejmuje aktualny stan prawny, w tym zmiany wyniające z tzw. ustawy 2.0, a także postanowienia ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to drugi ważny akt prawny, bowiem normuje postępowanie w tzw. okresie przejściowym.

Problematyka tzw. indywidualnych spraw doktorantów nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg do sądów administracyjnych oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z tworzeniem szkół doktorskich i szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z urlopami i pomocą materialną. Dopełnieniem jest postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk: liderzy szkół doktorskich, kierownicy studiów doktoranckich, prodziekani ds. nauki, wicedyrektorzy ds. naukowych, sekretarze studium doktoranckiego, pracownicy administracyjni itd.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki obrad II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich, która odbyła się w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r.

Agenda:
Seminarium pt. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Data: 6-7 czerwca 2019 r. (I dzień: 10-16; II dzień 9-15)
Miejsce:
Warszawa - As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Podstawowe akty: ustawy i rozporządzenia
 2. Prawo zakładowe: statut, regulamin szkoły doktorskiej
 3. Studia doktoranckie prowadzone na dotychczasowych zasadach
 4. Tworzenie i ewaluacja szkół doktorskich
 5. Organizacja szkoły doktorskiej
 6. Rekrutacja doktorantów
 7. Prawa i obowiązki doktorantów
 8. Program kształcenia
 9. Indywidualny plan badawczy
 10. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów - wybrane zagadnienia
 11. Postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, a także Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata:
- w ramach tzw. wczesnej rejestracji, tzn. 30 kwietnia 2019 r. do dnia wynosi 860 zł (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)
- w ramach rejestracji w terminie późniejszym, tj. od dnia 1 maja 2019 r. = 960 zł (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl