Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w tzw. ustawie 2.0, które odbędzie się w Toruniu w dniach 22-23 listopada 2018 r.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie prawnych aspektów kształcenia doktorantów na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Program obejmuje aktualny stan prawny, w tym zmiany wyniające z tzw. ustawy 2.0, a także postanowienia ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to drugi ważny akt prawny, bowiem normuje postępowanie w tzw. okresie przejściowym.

Problematyka tzw. indywidualnych spraw doktorantów nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg do sądów administracyjnych oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z tworzeniem szkół doktorskich i szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z urlopami i pomocą materialną. Nie sposób omawiać tytułowych spraw z pominięciem postępowania w przedmiocie nadania stopnia doktora.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk: kierownicy studiów doktoranckich, prodziekani ds. nauki, wicedyrektorzy ds. naukowych, sekretarze studium doktoranckiego, pracownicy administracyjni itd.

Agenda:
Seminarium pt. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w tzw. ustawie 2.0
Data: 22-23 listopada  r. (I dzień: 11-17; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Autonomia szkolnictwa wyższego
 2. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian wynikających z przepisów przejściowych ustawy 2.0
 3. Reguły tworzenia prawa wewnętrznego na przykładzie regulaminu szkoły doktorskiej
 4. Postępowanie w indywidualnych sprawach doktorantów - wydawanie decyzji administracyjnych (rekrutacja, tok studiów)
 5. Pomoc materialna dla doktorantów, w tym stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe oraz powszechne stypendia w szkołach doktorskich
 6. Ewaluacja jakości kształcenia
 7. Postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich, a także Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygody P.T. Uczestników wprowadziliśmy kilka wariantów uczestnictwa:

 • podstawowy obejmuje:
  • udział w obradach,
  • certyfikat,
  • materiały szkoleniowe,
  • wyżywienie (obiady i serwis kawowy) w trakcie 2-dniowych obrad,
  • zwiedzanie Starego Miasta w dniu 22 listopada br.,
  • kolację w restauracji Browar Staromiejski Jan Olbracht (22 listopada br.);
 • ekonomiczny.: jw. + nocleg z 22 na 23 listopada br. (ze śniadaniem) w pok. 2 os.;
 • wygodny.: jw. + nocleg z 22 na 23 listopada br. (ze śniadaniem) w pok. 1 os.
 • podstawowy = 780
 • ekonomiczny = 890
 • wygodny = 940

Ww. opłaty stanowią wartość „brutto” (Vat. zw. – dotyczy również uczelni niepublicznych). Uwaga, Uczestnicy reprezentujący jednostki, których P.T. Przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckiech (Łódź, 14-16 maja 2018 r.) mogą skorzystać ze żniżkowej opłaty pomniejszonej o 100 zł. (w każdym z wariantów).

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627, mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: Doktoranci + nazwisko + jednostka (np. Doktoranci Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

I Dane osobowe:

II Dane do faktury:

(prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe)


III Dane techniczne: