Logo-jacek

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0, które odbędzie się w Toruniu w dniach 28-29 stycznia 2019 r.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie zagadnień związanych z praktycznymi aspektami wydawania decyzji administracyjnych w tytułowych sprawach studenckich na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawa 2.0). Mając na uwadze, że niektóre przepisy zostały odroczone w czasie, warto wykorzystać nadchodzący rok akademicki na przygotowanie się do zmian. Trzeba również pamiętać o drugim akcie prawnym, tj. ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który normuje postępowanie w tzw. okresie przejściowym.

Problematyka spraw studenckich nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg studentów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z urlopami i pomocą materialną, po ich ukończenie.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach studenckich.

Formularz rejestracyjny należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres: pracownia@fpm.edu.pl

- rejestracja została zamknięta.

Agenda:
Seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0
Data: 28-29 stycznia 2019  r. (I dzień: 11-17; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Podstawowe akty prawne:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Regulamin studiów
 • Inne akty prawa uczelnianego
 1. Okres przejściowy:
 • harmonogram zmian
 • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 1. Rozstrzygnięcia uczelniane:
 • Akty zewnętrzne i akty wewnętrzne
 • Cechy aktów podlegających Kodeksowi postępowania administracyjnego
 1. Organy wydające decyzje:
 • Rektor
 • Inny upoważniony podmiot
 • Komisje stypendialne
 • Komisje rekrutacyjne
 • Pozostałe podmioty w szkole wyższej
 1. Zasady postępowania administracyjnego
 2. Przebieg postępowania administracyjnego
 • Specyfika postępowania dowodowego
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Postanowienia kończące postępowanie
 1. Decyzja administracyjna
 • Elementy formalne decyzji
 • Uzasadnianie decyzji
 1. Specyfika postępowań w sprawach studenckich:
 • Postępowanie rekrutacyjne
 • Tok studiów
 • Skreślenie z listy studentów
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Ukończenie studiów
 • Wynik studiów
 • Kary dyscyplinarne
 • Opłaty za studia
 1. Kary nakładane na uczelnie w związku z naruszeniem praw studentów

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygody P.T. Uczestników wprowadziliśmy kilka wariantów uczestnictwa:

 • podstawowy: obejmuje udział w obradach, certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie (obiady i serwis kawowy) w trakcie 2-dniowych obrad, kolację w restauracji Jan Olbracht (28 stycznia br.);
 • ekonomiczny.: jw. + nocleg z 28 na 29 stycznia 2019 r. (ze śniadaniem) w pok. 2 os.;
 • wygodny.: jw. + nocleg z 28 na 29 stycznia 2019 r. (ze śniadaniem) w pok. 1 os.
 • podstawowy = 780
 • ekonomiczny = 890
 • wygodny = 940

Ww. opłaty stanowią wartość „brutto” (Vat. zw. – dotyczy również uczelni niepublicznych). Opłata zniżkowa dotyczy osób reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali dotychczas udział w:

 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich;
 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich
 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Oznacza to rabat w kwocie 100 zł., w związku z czym opłata wynosi odpowiednio: 680/790 albo 840 zł.

Szczegóły dot. opłaty zostaną przesłane w odrębnym komunikacie.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl