Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0, które odbędzie się w Toruniu w dniach 20-21 listopada 2018 r.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie zagadnień związanych z praktycznymi aspektami wydawania decyzji administracyjnych w tytułowych sprawach studenckich na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawa 2.0). Mając na uwadze, że niektóre przepisy zostały odroczone w czasie, warto wykorzystać nadchodzący rok akademicki na przygotowanie się do zmian. Trzeba również pamiętać o drugim akcie prawnym, tj. ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który normuje postępowanie w tzw. okresie przejściowym.

Problematyka spraw studenckich nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg studentów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z urlopami i pomocą materialną, po ich ukończenie.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach studenckich.

Agenda:
Seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0
Data: 20-21 listopada  r. (I dzień: 11-17; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Podstawowe akty prawne:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Regulamin studiów i inne akty prawa zakładowego
 1. Harmonogram zmian i przepisy przejściowe
 2. Rozstrzygnięcia uczelniane:
 • Decyzje administracyjne
 • Akty wewnątrzzakładowe wydawane w toku studiów
 1. Organy wydające decyzje:
 • Rektor
 • Inny upoważniony podmiot
 • Komisje stypendialne
 • Komisje rekrutacyjne
 • Pozostałe podmioty w szkole wyższej
 1. Zasady postępowania administracyjnego
 2. Przebieg postępowania administracyjnego
 • Specyfika postępowania dowodowego
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Postanowienia kończące postępowanie
 1. Decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • Elementy formalne decyzji
 • Uzasadnianie decyzji
 1. Specyfika postępowań w sprawach studenckich:
 • Postępowanie rekrutacyjne
 • Tok studiów
 • Skreślenie z listy studentów
 • Wznowienie studiów
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Ukończenie studiów
 • Wynik studiów
 • Kary dyscyplinarne
 • Opłaty za studia
 1. Kary nakładane na uczelnie w związku z naruszeniem praw studentów

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Dla wygody P.T. Uczestników wprowadziliśmy kilka wariantów uczestnictwa:

 • podstawowy: obejmuje udział w obradach, certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie (obiady i serwis kawowy) w trakcie 2-dniowych obrad, kolację w restauracji Jan Olbracht (20 listopada br.);
 • ekonomiczny.: jw. + nocleg z 20 na 21 listopada br. (ze śniadaniem) w pok. 2 os.;
 • wygodny.: jw. + nocleg z 20 na 21 listopada br. (ze śniadaniem) w pok. 1 os.
 • podstawowy = 780
 • ekonomiczny = 890
 • wygodny = 940

Ww. opłaty stanowią wartość „brutto” (Vat. zw. – dotyczy również uczelni niepublicznych). Uwaga, przedstawiciele jednostek, których Prodziekani ds. studenckich brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z dodatkowej zniżki w kwocie 100 zł., w związku z czym opłata wynosi odpowiednio: 680; 790 albo 840 zł.

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627, mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: Studenci + nazwisko + jednostka (np. Studenci Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

I Dane osobowe:
II Dane do faktury:

(prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe)


III Dane techniczne: