Logo-jacek

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz w Krakowie w dniu 6 lutego 2019 r.

Program seminarium koncentruje się wokół nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także postępowania w tzw. okresie przejściowym, normowanym przez ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dopełnieniem jest omówienie bieżącego orzecznictwa sądowoadministracyjnego, aktualnego w zakresie tzw. tytułowych spraw studenckich.

Jednodniowa formuła seminarium pozwala na omówienie tytułowej problematyki i przygotowanie się do nowego roku akademickiego.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach studenckich.

Formularz rejestracyjny należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres: pracownia@fpm.edu.pl

- rejestracja została zamknięta.

Agenda:
Seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0
Warszawa (24 stycznia 2019  r., godz. 10.00-16.00); Kraków (6 lutego 9.30-15.30)

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Statut
 • Regulamin studiów
 • Inne akty prawa uczelnianego

II. Okres przejściowy:

 • harmonogram wprowadzanych zmian

III. Rozstrzygnięcia uczelniane:

 • Akty zewnętrzne i akty wewnętrzne
 • Cechy aktów podlegających Kodeksowi postępowania administracyjnego

IV. Organy wydające decyzje:

 • Rektor
 • Inny upoważniony podmiot
 • Komisje stypendialne
 • Komisje rekrutacyjne
 • Pozostałe podmioty w szkole wyższej

V. Specyfika postępowań w sprawach studenckich:

 • Postępowanie rekrutacyjne
 • Tok studiów
 • Skreślenie z listy studentów
 • Pomoc materialna dla studentów
 • Ukończenie studiów
 • Wynik studiów
 • Kary dyscyplinarne
 • Opłaty za studia

VI. Kary nakładane na uczelnie w związku z naruszeniem praw studentów

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata z tytułu udziału w seminarium wynosi 490 zł. (Vat zw. - dotyczy również uczelni niepublicznych). W przypadku osób reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali udział w którejkolwiek edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:

 • Prodziekanów ds. Studenckich,
 • Kierowników Studiów Doktoranckich,
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,

obowiązuje zniżka w kwocie 100 zł.

Szczegóły dot. opłaty zostaną przesłane w odrębnym komunikacie.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl