Logo-jacek

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt. Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które odbędzie się w Warszawie w dniu 1 lutego 2018 r.

Problematyka spraw studenckich nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg studentów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Chcąc prawidłowo rozstrzygać sprawy, konieczna jest znajomość regulacji prawnych i aktualnych wyroków sądów.

Program seminarium koncentruje się wokół praktycznych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Chodzi tu m.in. o aktualne przepisy, ale i tzw. kamienie milowe orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Szczegółowo omówione zostaną problemy stanowiące przedmiot zwłaszcza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Adresatami seminarium są P.T. Prorektorzy ds. studenckich; Prodziekani ds. studenckich; Kierownicy studiów doktoranckich; Kierownicy i Pracownicy działów spraw studenckich, działów prawnych, dziekanatów; Członkowie komisji stypendialnych i komisji rekrutacyjnych; Przedstawiciele władz samorządów studenckich i doktorantów.

Liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 22 stycznia 2018 r.

Pobierz zaproszenie

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Uwagi wprowadzające:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej
 • Regulamin studiów i inne akty prawa zakładowego

II. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów

 • Elementy decyzji
 • Przesłanki podjęcia określonych rozstrzygnięć

III. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na organy szkoły wyższej

 • Kontrola sądów administracyjnych
 • Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych
 • Prawotwórcza rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego

IV. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 • Przyjęcie na studia
 • Skreślenie z listy studentów
 • Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów
 • Wznowienie studiów
 • Wynik studiów
 • Odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów wyższych
 • Wymierzenie kary dyscyplinarnej
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla najlepszych studentów
 • Odmowa przyznania we wznowionym postępowaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Opinia dotycząca wniosku o przyznanie stypendium MNiSW
 • Stypendium doktoranckie

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z odpłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 31 grudnia 2017 r.
- 420 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. do dnia 22 stycznia 2018 r.:
- 520 zł. brutto.
Uwaga: P.T. Osoby reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z obniżonej opłaty: 360 zł. (tzw. wczesna rejestracja) oraz 460 zł. (rejestracja w terminie późniejszym).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Opłata obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić do dnia 22 stycznia 2018 r. na konto: Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak, 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: Sprawy + nazwisko + jednostka (np. Sprawy Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):