Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium: Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, Warszawa, dn. 30 listopada 2017 r.

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów doktoranckich i projakościowych. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie aktualnych zmian w tytułowych stypendiach i zapomogach. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., oraz na ustawę o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą w nowym brzmieniu od dnia 1 sierpnia 2017 r. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin, do udziału zapraszamy także członków odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 24 listopada br. 

Pobierz zaproszenie

Agenda: Seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 30 listopada 2017 r., godz. 9.30-15.00, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81.

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- podstawowe akty prawne,
II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie (zmiany!),
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochody z zagranicy,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego (zmiany!),
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (zmiany!).
III. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów (zmiany!),
- stypendium dla najlepszych doktorantów (orzecznictwo!),
- stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe (zmiany!),
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (zmiany!).
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.
V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy (orzecznictwo!),
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwzględnieniem urlopów, kar dyscyplinarnych i innych wymogów formalnych (orzecznictwo!),
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej (orzecznictwo!),
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (zmiany!),
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej, w tym nowe pouczenia (zmiany!),
- postępowanie odwoławcze (zmiany!).

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 14 listopada 2017 r.
- 420 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym:
- opłata wynosi 520 zł. brutto.
Uwaga, osoby reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z obniżowej opłaty: 320 zł. (szybka rejestracja) i 420 zł. (rejestracja w terminie późniejszym).
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 24 listopada br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).
Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić do dnia 27 listopada 2017 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak.
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. FPM Pakuła, UMK).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):