Logo-jacek

 

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Zasady przyznawania stypendium socjalnego, które odbędzie się w Poznaniu (20 września 2019 r.) i w Warszawie (23 września 2019 r.).

Program szkolenia koncentruje się wokół zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta z uwzględnieniem procesu przyznawania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Wskazać należy, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła szereg zmian w zakresie pomocy materialnej dla studentów. O ile katalog dochodów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego nie uległ większym zmianom, to wyraźnie wskazać należy na istotną zmianę polegającą na zastąpieniu dotychczasowej tzw. dopłaty mieszkaniowej przez stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Dodatek ten oparty jest na uznaniu administracyjnym.

Inną, istotną zmianą jest wprowadzenie obligatoryjnego wymogu przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy student wykazuje niewielki dochód ubiegając się o stypendium socjalne.

Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 października 2019 r. Stąd też termin wakacyjny powinien sprzyjać przygotowaniu się do nadchodzącego roku akademickiego w skupieniu i spokoju. Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy i przyswojenie nowego mechanizmu z uwzględnieniem zmian w prawie. Chodzi tu również o prezentację wybranych orzeczeń sądowoadministracyjnych, które zachowują aktualność. Uwzględniono czas na pytania i dyskusję, jak również prezentację dobrych praktyk.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną również wyniki obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.), w której wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 uczelni.

Agenda:
Seminarium pt. Zasady przyznawania stypendium socjalnego.

Miejsce i data:

 • Poznań, 20 września 2019 r., godz. 9.00-15.30,
 • Warszawa, 23 września 2019 r., godz. 9.00-15.30.

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy powszechnie obowiązujące,
  • regulamin świadczeń dla studentów.
 • Uczestnicy postępowania:
  • student, w tym cudzoziemcy i utrata statusu studenta,
  • organy przyznające stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego.
 • Zasady przyznawania świadczeń:
  • wniosek o przyznanie świadczenia,
  • okres „6 lat”,
  • trudna sytuacja materialna i szczególnie uzasadnione przypadki.
 • Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych:
  • słowniczek ustawy,
  • dochody,
   • opodatkowanie osób fizycznych, tzw. dochód przeliczeniowy, alimenty, gospodarstwo rolne, dochody z zagranicy,
   • dochody niestandardowe,
  • utrata i uzyskanie dochodu,
  • przeliczanie dochodu w trakcie roku akademickiego.
 • Przepisy szczególne ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • pojęcie rodziny,
  • dochody pomijane, w tym stypendia.
 • Tzw. samodzielność finansowa studenta:
  • przesłanki pozytywne,
  • weryfikacja twierdzeń studenta.
 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej:
  • rodzinny wywiad środowiskowy,
  • odstępstwa od zasady.
 • Zwiększenie stypendium socjalnego:
  • szczególnie uzasadnione przypadki,
  • dokumentowanie,
  • okres i kwota zwiększenia.
 • Swobodna ocena dowodów:
  • oświadczenie a zaświadczenie,
  • reguły postępowania.
 • Projekt decyzji w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego:
  • ogólna budowa decyzja,
  • decyzja związana i uznanie administracyjne.
 • Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania stypendium socjalnego i zwiększenia stypendium socjalnego:
  • typowe błędy organów,
  • mechanizm działania.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata z tytułu udziału w seminarium wynosi = 430 zł.; w przypadku udziału dwóch i więcej osób z uczelni = 380 zł.
Ww. opłaty = Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych. Dane do przelewu zostaną podane po zarejestrowaniu P.T. Uczestnika.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl