Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium: Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa, dn. 7 grudnia 2017 r. 
Wyjaśnić na wstępie należy, że problematyka spraw studenckich nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg studentów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Złożoność zagadnień potwierdziła również I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, dn. 3-5 kwietnia 2017 r.). Chcąc prawidłowo rozstrzygać sprawy, konieczna jest znajomość regulacji prawnych i aktualnego orzecznictwa.
Zakładając cykliczność tego rodzaju przedsięwzięć, program I seminarium koncentruje się wokół podstaw prawnych rozpatrywania spraw studenckich. Chodzi tu o aktualne przepisy, ale i tzw. kamienie milowe orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Tegoroczna edycja obejmuje również szczegółowe omówienie problemów stanowiących przedmiot wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 6 grudnia 2017 r. Tak zakreślony okres wynika z faktu, że w wielu uczelniach we wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana władz.
Adresatami seminarium są P.T. Prorektorzy ds. studenckich; Prodziekani ds. studenckich; Kierownicy studiów doktoranckich; Kierownicy i Pracownicy działów spraw studenckich, działów prawnych, dziekanatów; Członkowie komisji stypendialnych i komisji rekrutacyjnych; Przedstawiciele władz samorządów studenckich i doktorantów.
Liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 1 grudnia br. 

Pobierz zaproszenie

Agenda: Seminarium pt. Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 7 grudnia 2017 r., godz. 9.30-15.30, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81.

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:
I.  Uwagi wprowadzające
- Autonomia szkolnictwa wyższego
- Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej
- Regulamin studiów i inne akty prawa zakładowego
II. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów
- Elementy decyzji
- Przesłanki podjęcia określonych rozstrzygnięć
III. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na organy szkoły wyższej
- Kontrola sądów administracyjnych
- Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych
- Prawotwórcza rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego
IV. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:
- Przyjęcie na studia
- Skreślenie z listy studentów
- Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów
- Wznowienie studiów
- Wynik studiów
- Odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów wyższych
- Wymierzenie kary dyscyplinarnej
- Stypendium socjalne
- Stypendium dla najlepszych studentów
- Odmowa przyznania we wznowionym postępowaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów
- Opinia dotycząca wniosku o przyznanie stypendium MNiSW
- Stypendium doktoranckie

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 17 listopada 2017 r.
- 550 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym:
- 690 zł. brutto.
Uwaga, osoby reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z obniżonej opłaty: 450 zł. (tzw. wczesna rejestracja) oraz 590 zł. (rejestracja w terminie późniejszym).
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 1 grudnia br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).
Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić do dnia 4 grudnia 2017 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak,
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Sprawy + nazwisko + jednostka (np. Sprawy Pakuła, UMK).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl