Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Seminarium to autorski projekt, którego celem jest zaprezentowanie wzorcowego aktu normującego zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów. Jednodniowa formuła pozwala na omówienie nie tylko podstawowych zagadnień związanych z legislacją uczelnianą, ale również ukazanie struktury regulaminu przyznawania pomocy materialnej. Dopełnieniem stanowią inne akty prawa zakładowego, związane z kryteriami stypendiów o chakraterze naukowych, czy zarządzenia w przedmiocie progu uprawniającego do stypendium, czy zwiększenia wybranych świadczeń w związku ze zbyt dużą rezerwą na koniec roku. Nie sposób prezentować tych treści bez uwzględnienia prac nad tzw. ustawą 2.0.

Z powyższym względów seminarium adresowane jest do P.T. Kierowników Działów Spraw Studenckich i Działów ds. Pomocy Materialnej, Prawników odpowiedzialnych za obsługę tytułowej pomocy materialne, a przygotowujących i opiniujących akty prawne, jak również Przewodniczących komisji stypendialnych, Pełnomocników ds. pomocy materialnej, jak również Prorektorów, Prodziekanów oraz Kierowników studiów doktoranckich.

Pobierz zaproszenie

Agenda:
Seminarium pt. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 24 kwietnia 2018 r., godz. 9.30-15.00, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Wprowadzenie do problematyki:
 • redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych.
 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, m.in.:
 • ustrój organów przyznających pomoc materialną,
 • szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
 • sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • wzory wniosków o przyznanie świadczeń,
 • wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów,
 • sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta.
 1. Akty prawne w zakresie pomocy materialnej wydawane przez:
 • rektora,
 • kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej,
 • pozostałe organy.
 1. Zasady oceny pracy doktoranta na użytek stypendium doktoranckiego.
 2. Regulamin przyznawania tzw. stypendium projakościowego.
 3. Pomoc materialna a regulamin studiów i inne akty prawa uczelnianego.
 4. Projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 22 marca 2018 r.
- 390 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:
- opłata wynosi 460 zł. brutto.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 12 kwietnia br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963, z dopiskiem: Regulamin + nazwisko + jednostka (np. Regulamin Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):