Logo-jacek

Seminarium pt. Postępowanie odwoławcze w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Data: 19 października 2016 r., godz. 9.00-15.30
Miejsce: Centrum Szkoleniowe - tuż obok Dworca Centralnego PKP

Pobierz materiał informacyjny

Seminarium adresowane jest do P.T. Osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Chodzi tu zwłaszcza o członków odwoławczych komisji stypendialnych, jak również pracowników działów spraw studenckich, itd. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, jak również aktualny przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej, bez potrzeby generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby z jednej strony przygotować organy stypendialne do rozpatrywania odwołań, a przy tym rozwiązać aktualne wątpliwości, gdy idzie o stypendia i zapomogi. Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego a orzekanie w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 • Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 • System organów przyznających pomoc materialną dla studentów i doktorantów;
 • Zwyczajne środki odwoławcze;
 • Kontrola formalna odwołania;
 • Postępowanie dowodowe;
 • Sposoby rozstrzygnięć organu odwoławczego;
 • Wybrane problemy związanie z następującymi świadczeniami:
  • Stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa – z uwzględnieniem zasad obliczania dochodu w rodzinie oraz progów dochodowych obowiązujących od 1 listopada 2016 r.,
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Zapomoga,
  • Stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe.
 • Tryby nadzwyczajne, w tym nadzór dziekana i rektora;
 • Wybrane aspekty postępowania sądowoadministracyjnego.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:
- rejestracja do dnia 5 października br. - 400 zł. (VAT zw.; w przypadku uczelni niepublicznych oraz innych podmiotów prywatnych należy doliczyć 23%); po 5.10.br. - 500 zł.( VAT jw.);
- dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 6-8 czerwca 2016 r.) przewidziano opłatę w kwocie 250 zł. (VAT jw.); rejestracja po 5.10.br. - 300 zł. (VAT jw.).
Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 12 października br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamkniecia rejestracji w przypadku wyczerpnia miejsc). Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 14 października 2016 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Seminarium OKS + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium OKS Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):