Logo-jacek

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniu 31 stycznia 2018 r.

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów doktoranckich i projakościowych. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie ostatnich nowelizacji prawa, jak również zaprezentowanie – na podstawie prac legislacyjnych – kierunków zmian w tytułowych stypendiach i zapomogach. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., oraz na ustawę o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą w nowym brzmieniu od dnia 1 sierpnia 2017 r. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin, do udziału zapraszamy także członków odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 22 stycznia 2018 r.

Pobierz zaproszenie

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- regulamin przyznawania pomocy materialnej,
II. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy (orzecznictwo!),
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwzględnieniem cudzoziemców, urlopów, kar dyscyplinarnych i innych wymogów formalnych (orzecznictwo!),
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej (orzecznictwo!),
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (zmiany!),
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej, w tym nowe pouczenia (zmiany!),
- postępowanie odwoławcze (zmiany!).
II. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów (zmiany!),
- stypendium dla najlepszych doktorantów (orzecznictwo!),
- stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe (zmiany!),
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (zmiany!).
III. Stypendium socjalne – zasady obliczania dochodu:
- pojęcie rodziny, w tym konkubenci i rodzeństwo mające własne dzieci,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie (zmiany!),
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochody z zagranicy,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego (zmiany!),
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (zmiany!).
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.

Udział w seminarium wiąże się z odpłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 31 grudnia 2017 r.
- 420 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. do dnia 22 stycznia 2018 r.:
- 520 zł. brutto.
Uwaga: P.T. Osoby reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich korzystają z obniżonej opłaty: 360 zł. (tzw. wczesna rejestracja) oraz 460 zł. (rejestracja w terminie późniejszym).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Opłata obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).
Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić do dnia 22 stycznia 2018 r. na konto: Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak, 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: FPM ustawa + nazwisko + jednostka (np. FPM ustawa Pakuła, UMK).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):