Logo-jacek

 

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w wakacyjnym seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które odbędą się w Warszawie (24 lipca 2019 r.) oraz w Krakowie (8 sierpnia 2019 r.).

Program koncentruje się wokół przepisów nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 1 października 2019 r. wejdą w życie nowe zasady przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów. System pomocy materialnej dla studentów oparty jest na dotychczasowym katalogu świadczeń. Ustawodawca wprowadził pewne zmiany, które obligują uczelnie do przyjęcia przez rektora zupełnie nowego regulamin świadczeń dla studentów. Chodzi tu zarówno o nowe ustawowe warunki otrzymania pomocy, jak i przesłanki negatywne, w tym okres „6 lat” pobierania świadczeń.

Zmiany obejmują również doktorantów. Osoby kształcące się w ramach studiów doktoranckich, będą korzystać z dotychczasowych świadczeń, zaś doktoranci w ramach szkół doktorskich otrzymają, co do zasady, powszechne stypendium, jednocześnie bez prawa do pomocy materialnej. Przedstawione zostanie również aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego. Program uwzględnia również czas na pytania i dyskusję, a także indywidualne konsultacje.

Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy i przygotowane się do nadchodzącego roku akademickiego. Wakacyjny termin dodatkowo pozwala na skupienie się na tytułowej problematyce.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną również wyniki obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.), w której wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 uczelni.

Agenda:
Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Miejsce i data:

 • Warszawa, 24 lipca 2019 r., godz. 9.00-15.30
 • Kraków, 8 sierpnia 2019 r., godz. 9.00-15.30

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • regulaminy i inne akty prawa zakładowego.
 • Status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej:
  • wpis na listę a ślubowanie,
  • urlopy,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna,
  • skreślenie z listy,
  • okres „6 lat”,
  • cudzoziemcy,
  • inne ograniczenia.
 • Organy przyznające pomoc materialną:
  • rektor lub upoważniony pracownik,
  • komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna.
 • Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
  • definicja trudnej sytuacji materialnej,
  • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
  • pojęcie rodziny,
  • dochody pomijane,
  • przeliczanie dochodu,
  • obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
 • Zapomoga:
  • trudna sytuacja życiowa,
  • dokumentowanie wniosku.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • orzeczenie jako podstawa decyzji,
  • dopuszczalność pobierania świadczenia na kolejnym kierunku.
 • Stypendium rektora:
  • świadczenia gwarantowane dla studentów I roku,
  • kryteria przyznania stypendium,
  • sposób obliczania 10% liczby stypendystów.
 • Wsparcie dla doktorantów:
  • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów.
  • stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe,
  • stypendia w szkole doktorskiej.

 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata z tytułu udziału w seminarium wynosi: 360 zł.
Ww. opłaty = Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych. Dane do przelewu zostaną podane po zarejestrowaniu P.T. Uczestnika.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl