Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019
Data: 10 września 2018 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: As-Bud Centrum Konferencjno-Szkoleniowe, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Pobierz materiał informacyjny

Termin gwarantowany!

Celem seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019 jest prezentacja zagadnień związanych z tytułowymi stypendiami i zapomogami z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie oraz najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Jednodniowa formuła pozwala uporządkować i zaktualizować wiedzę przed nadchodzącym rokiem akademickim. Program seminarium uwzględnia również projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0 – uczciwość akademicka nakazuje jednak na wskazanie, że nowe zasady mają obowiązywać dopiero od kolejnego roku akademickiego, tj. 2019/2020.

Tematyka seminarium koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania pomocy materialnej. Chodzi tu np. o postępowanie ze studentami, którzy wykazują tzw. „dochód zerowy”, jak również o dochody niestandardowe, ale i przychody, których nie należy traktować jako dochód, zasady obliczania dochodu utraconego i uzyskanego, kryteria poszczególnych świadczeń. Przybli­żony zostanie katalog przykładowych osiągnięć naukowych wraz ze wskazaniem, czego nie należy punktować. Dopełnieniem będzie prezentacja wzorów wniosków, ażeby wydawanie decyzji nie było nader uciążliwe. Nie zabraknie również dobrych praktyk, odnoszących się do działalności orga­nów przyznających wsparcie, jak i wprost mających przełożenie na uzasadnianie decyzji.

Przewidziano czas na pytania i dyskusję. Omówione zostaną problemy, które dotychczas nie były przedmiotem spraw sądowoadministracyjnych. Podkreślić należy, że wyróżnia nas jakość, a przy tym umiarkowana cena względem inicjatyw typowo komercyjnych.

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:
I. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie,
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.

II. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium dla najlepszych doktorantów,
- stypendium doktoranckie,
- stypendium projakościowe.

III. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.

IV. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy,
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwzględnieniem urlopów, kar dyscyplinarnych,
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej,
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

I. tzw. wczesna rejestracja do 16 sierpnia br.:

- w kwocie 420 zł. (VAT zw.).

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM, reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich, a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2018) wnoszą opłatę w kwocie 350 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 17 sierpnia - 3 września br.:

- opłata wynosi 520 zł. (VAT zw.),

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM, reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kierowników Studiów Doktoranckich, a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2018) opłata wynosi 450 zł. (VAT zw.).

Ww. opłaty stanowią wartość brutto (Vat zw.) - dotyczy to również uczelni niepublicznych. Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 3 września br. - z tym zastrzeżeniem, że wyczerpanie limitu miejsc oznacza wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Opłata za uczestnictwo w seminarium być uiszczona na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627, rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: FPM Warszawa + nazwisko + jednostka (np. FPM Warszawa Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):