Logo-jacek

 

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym As-Bud (wieżowiec z napisem "Comarch" naprzeciw Dworca PKP Warszawa Centralna, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa).
Data: 27 września 2017 r., godz. 9.30-15.30

Prezentowane przedsięwzięcie to kolejne wydarzenie w ramach seminariów i konferencji poświęconych pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe.
Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Dopełnieniem ma być prezentacja wstępnych założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Jednodniowa formuła pozwala w przystępny sposób - w pigułce - na zaprezentowanie zagadnień ważnych podczas przyznawania stypendiów i zapomóg, istotnych w nadchodzącym roku akademickim. Program uwzględnia również czas na pytania i dyskusję, a także indywidualne konsultacje po seminarium.
Z powyższych względów seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W szczególności chodzi tu o przewodniczących i członków komisji stypendialnych, jak również kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej, czy przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów.

Program seminarium, oparty na przeglądzie orzecznictwa sądów administracyjnych, uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- podstawowe akty prawne,,
II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie (zmiany!),
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego (zmiany!),
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (zmiany!).
III. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium dla najlepszych doktorantów,
- stypendium doktoranckie,
- stypendium projakościowe,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.
V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy (orzecznictwo!),
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwględnieniem urlopów, kar dyscyplinarnych i innych wymogów formalnych, (orzecznictwo!),
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej (orzecznictwo!),
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (zmiany!),
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (zmiany!),
- postępowanie odwoławcze (zmiany!),

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 15 września br.

- 420 zł. brutto

II. rejestracja w terminie późniejszym:

- opłata wynosi 520 zł. brutto

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad w trakcie seminarium).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Oferujemy pomoc w zakwaterowaniu.
Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. FPM Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl