Logo-jacek

 

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018 KRAKÓW
Data: 18 września 2017 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: Hotel Atrium, ul. Krzywa 7, Kraków (obok dworca PKP i PKS)

Termin gwarantowany!

Pobierz materiał informacyjny

Prezentowane przedsięwzięcie to kolejne wydarzenie w ramach seminariów i konferencji poświęconych pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe.
Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Dopełnieniem ma być prezentacja wstępnych założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Jednodniowa formuła pozwala w przystępny sposób - w pigułce - na zaprezentowanie zagadnień ważnych podczas przyznawania stypendiów i zapomóg, istotnych w nadchodzącym roku akademickim. Program uwzględnia również czas na pytania i dyskusję, a także indywidualne konsultacje po seminarium.
Z powyższych względów seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W szczególności chodzi tu o przewodniczących i członków komisji stypendialnych, jak również kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej, czy przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów.

Program seminarium, oparty na przeglądzie orzecznictwa sądów administracyjnych, uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- podstawowe akty prawne,,
II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie (zmiany!),
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego (zmiany!),
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (zmiany!).
III. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium dla najlepszych doktorantów,
- stypendium doktoranckie,
- stypendium projakościowe,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.
V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy (orzecznictwo!),
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwględnieniem urlopów, kar dyscyplinarnych i innych wymogów formalnych, (orzecznictwo!),
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej (orzecznictwo!),
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (zmiany!),
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (zmiany!),
- postępowanie odwoławcze (zmiany!),

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

I. tzw. wczesna rejestracja do 18 sierpnia br.:
- w kwocie 420 zł. (VAT zw.).
Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 350 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 19 sierpnia - 11 września br.:
- opłata wynosi 520 zł. (VAT zw.),
- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2017) opłata wynosi 450 zł. (VAT zw.)
Ww. opłaty stanowią wartość brutto (Vat zw.); dotyczy to również uczelni niepublicznych.

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 11 września br. - z tym zastrzeżeniem, że wyczerpanie limitu miejsc oznacza wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona w ww. terminie na konto:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: FPM Kraków + nazwisko + jednostka (np. FPM Kraków Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl