Logo-jacek

 

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów: świadczenia i postępowanie odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 września 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym As-Bud (wieżowiec z napisem "Comarch" naprzeciw Dworca PKP Warszawa Centralna, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa).
I dnia zajęcia odbędą się w godz. 10-16; II dnia: 9.00-15.00.

Termin gwarantowany!

Celem seminarium jest kompleksowe zaprezentowanie tytułowej problematyki. Program uwzględnia praktyczne aspekty przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w tym również stypendiów doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. 

Prezentowane treści uwzględniąją bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również zmiany w zakresie obliczania dochodu (m.in. mające wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.), jak i obszerną nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązującą od 1 czerwca 2017 r. 

Program seminarium uwzględnia również czas na pytania, dyskuję oraz indywidualne konsultacje

Z powyższych względów seminarium adresowane jest do osób, które rozpoczynają pracę w przedmiocie przyznawania stypendiów i zapomóg, jak również chcą uporządkować swoją wiedzę, np. po powrocie z dłuższego urlopu.

Dwudniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej dla studentów bez konieczności generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Zaletą seminarium jest jego praktyczny wymiar, w tym pisanie decyzji na podstawie wniosku w przedmiocie przyznawania stypendium socjalnego. Z powodu zajęć warsztatowych liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zarejestrowane w seminarium mają możliwość przesłania swoich pytań m.in. bezpośrednio podczas wypełniania formularza rejestracyjnego (pole: Uwagi).

 

Ramowy program seminarium:

Dzień I

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- podstawowe akty prawne,
II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- katalog dochodów i ich dokumentowanie (zmiany!),
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego (zmiany!),
- brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (zmiany!).
III. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium dla najlepszych doktorantów,
- stypendium doktoranckie,
- stypendium projakościowe,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.

Dzień II
V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi, w tym zasady pracy organów kolegialnych oraz wyłączenia od rozpoznania sprawy (orzecznictwo!),
- status studenta a prawo do pomocy materialnej, z uwględnieniem urlopów, kar dyscyplinarnych i innych wymogów formalnych, (orzecznictwo!),
- przebieg postępowania, w tym charakter prawny terminu do świadczeń pomocy materialnej (orzecznictwo!),
- wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (zmiany!),
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (zmiany!),
- postępowanie odwoławcze (zmiany!),

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

 

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. wczesna rejestracja do 31 lipca br.:

- w kwocie 790 zł. (VAT zw.).

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 720 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 1- 25 sierpnia br.:

- opłata wynosi 890 zł. (VAT zw.),

- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (którakolwiek edycja w latach 2012-2017) opłata wynosi 820 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad przez dwa dni seminarium)

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: FPM Warszawa + nazwisko + jednostka (np. FPM Warszawa Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl