Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – poziom średnio zaawansowany

Data: 26 stycznia 2017 r. (godz. 9.30-15.30)

Miejsce: As-Bud Centrum Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81, Warszawa

Pobierz materiał informacyjny

Adresatami seminarium są osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN, przede wszystkich kierownicy działów spraw studenckich, sekcji ds. pomocy materialnej, przewodniczący komisji stypendialnych, kierownicy studiów doktoranckich, dziekanatów itd. Problematyka, zgodnie z tematem, obejmuje bowiem zagadnienia związane z pomocą, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Program seminarium:

 1. Zagadnienia wprowadzające
 2. Przesłanki i charakterystyka świadczeń – wybrane problemy
 • stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga
 1. Stypendia o charakterze naukowych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla najlepszych doktorantów,
 • stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów.
 1. Postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej
 • wszczęcie postępowanie i jego przebieg,
 • elementy decyzji i postanowień,
 • postępowanie odwoławcze,
 1. Tryby nadzwyczajne
 • wznowienie postępowania,
 • stwierdzenie nieważności,
 • uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej,
 • nadzór dziekana i rektora,
 1. Postępowanie sądowoadministracyjne
 • skarga do sądu administracyjnego,
 • obowiązki uczelni/instytutu, w tym odpowiedź na skargę,
 • rozstrzygnięcie sądu i jego skutki dla organów przyznających pomocy materialną.

 

 

Wykładowca: Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); redaktor naukowy i współautor publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy (Toruń 2012), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (Toruń 2013), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum (Toruń 2015).

 

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

- rejestracja do dnia 30 grudnia br. - 390 zł;

- rejestracja po 30 grudnia br. - 520 zł;

Dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 6-8 czerwca 2016 r.) przewidziano opłatę w kwocie 250 zł; rejestracja po 10 listopada br. - 300 zł.

Uwaga, dodatkowa promocja dla osób otrzymujących Newsletter FPM (bezpłatna subskrypcja: http://fpm.edu.pl/pl/newsletter-fpm) :

- rejestracja do 30 grudnia br. – 320 zł;

- rejestracja po 30 grudnia br. – 450 zł.

Do ww. opłaty należy doliczyć VAT (23%); uczelnie publiczne i instytuty naukowe PAN = VAT zw.

Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 18 stycznia 2017 r. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc). Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 18 stycznia 2017 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak

07 1140 2004 0000 3102 7572 9963

z dopiskiem:  Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):