Logo-jacek

 

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów odbędzie się w Toruniu w dniach 10-11 lipca 2017 r. w hotelu Mercure Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń).
I dnia zajęcia odbędą się w godz. 10-16; II dnia od 9.00 do 15.00.

Niniejsze przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do osób, które od niedawna zajmują się tytułową problematyką. Chodzi tu również o osoby powracające z urlopu, jak i te, które chcą uporządkować wiedzę w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów. Plan seminarium uwzględnia podstawowe zagadnienia związane z przyznawaniem pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Przewidziano czas na pytania i dyskusję oraz indywidualne konsultacje. Dwudniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej dla studentów bez konieczności generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Program seminarium uwzględnia nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w dniu 1 czerwca br. oraz projektowane zmiany w zakresie zasad obliczania dochodu.

Zaletą zajęć jest ich praktyczny wymiar, w tym wspólne pisanie decyzji na podstawie wniosku w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego.

Istnieje możliwość udziału w wybranych zajęciach: dzień I (moduły I-IV); dzień II (moduł V - postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej).

Ramowy program seminarium:

Dzień I

I. Zagadnienia wprowadzające:
- cel pomocy materialnej,
- podstawowe akty prawne,
II. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta:
- pojęcie rodziny,
- podstawowe dochody i dokumenty,
- alimenty,
- gospodarstwo rolne i dzierżawa,
- dochód uzyskany i utracony,
III. Stypendia o charakterze naukowym:
- stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
IV. Pozostałe świadczenia:
- tzw. dopłata mieszkaniowa,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomoga.

Dzień II

V. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
- organy przyznające stypendia i zapomogi,
- status studenta a prawo do pomocy materialnej,
- przebieg postępowania,
- decyzja w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
- postępowanie odwoławcze.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. wczesna rejestracja do 28 czerwca br.:

- w kwocie 790 zł. (VAT zw.).

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 690 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 29 czerwca - 6 lipca br.:

- opłata wynosi 890 zł. (VAT zw.),

- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) opłata wynosi 790 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

  • udział w seminarium;
  • certyfikat i materiały szkoleniowe;
  • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad przez dwa dni seminarium)

Możliwy jest udział w wybranym dniu seminarium.
I. tzw. wczesna rejestracja do 28 czerwca br.:
- w kwocie 420 zł. (VAT zw.).
Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 320 zł. (VAT zw.).
II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 11-20 czerwca br.:
- opłata wynosi 520 zł. (VAT zw.),
- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) opłata wynosi 420 zł. (VAT zw.)
Osoby zainteresowane udziałem w wybranym dniu podczas rejestracji w polu "Uwagi" powinny wpisać, o jaki dzień chodzi - słownie (dzień pierwszy; dzień drugi).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Oferujemy pomoc w zakwaterowaniu w hotelu Mercure Centrum (miejsce, gdzie odbywa się seminarium): pok. 1 os. ze śniadaniem = 150 zł./doba; pok 2 os. ze śniadaniem = 100 zł./ osoba/doba. Należność za uczestnictwo w seminarium (ewentualnie powiększona o koszty noclegu) powinna być uiszczona do dnia 6 lipca 2017 r.
na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: Studenci FPM + nazwisko + jednostka (np. Studenci FPM Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):