Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić do udziału w seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, które odbędzie się w Warszawie w dniu 1 marca 2018 r.

Termin gwarantowany

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendiów doktoranckich i projakościowych. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest omówienie aktualnych zmian w tytułowych stypendiach i zapomogach. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Program uwzględnia nie tylko charakterystykę świadczeń, ale i proceduralne aspekty wydawania decyzji, w tym zmianę związaną chociażby z nowym semestrem, czy statusem studenta i doktoranta. Dopełnieniem jest omówienie wyzwań, jakie proponuje się w ramach tzw. ustawy 2.0.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. 

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Agenda:
Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 1 marca 2018 r., godz. 9.30-15.00, As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego
 2. Stypendium socjalne:
  • Pojęcie rodziny i tzw. samodzielność finansowa
  • Alimenty
  • Gospodarstwo rolne i dzierżawa
  • Dochody z zagranicy
  • Nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego
  • Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem
  • Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe jako dochód
 3. Stypendia o charakterze naukowym:
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów
  • Stypendium doktoranckie
  • Tzw. stypendium projakościowe
 4. Pozostałe świadczenia:
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Tzw. dopłata mieszkaniowa
  • Zapomoga
 5. Postępowanie administracyjne:
  • Status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej
  • Termin do złożenia wniosku w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
  • Postępowanie dowodowe
  • Uzasadnianie decyzji
  • Prawo do odwołania w sprawach w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
  • Zmiana decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 6. Projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

 

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. szybka rejestracja do dnia 15 lutego 2018 r.

- 390 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:

- opłata wynosi 460 zł. brutto.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 20 lutego br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).

Cena obejmuje:
- udział w seminarium;
- certyfikat i materiały szkoleniowe;
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić do dnia 20 lutego 2018 r. na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 7732128973, Regon: 340320106, mBank 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963, z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. FPM Pakuła, UMK).

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

 


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):