Logo-jacek

Pobierz zaproszenie

Rejestracja została zamknięta - osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt tel. (604 64 35 54).

Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca 2017 r. w godz. 9.30-15.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym As-Bud (Al. Jerozolimskie 81, Warszawa; niebieski biurowiec z napisem "Comarch" naprzeciw Dworca PKP Warszawa Centralna).

Niniejsze przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do osób, które odpowiadają za pomoc materialną dla studentów i doktorantów: kierowników działów spraw studenckich, pełnomocników ds. pomocy materialnej, kierowników studiów doktoranckich, przewodniczących odwoławczych i wydziałowych komisji stypendialnych itd. Program seminarium uwzględnia zagadnieniem problematyczne, wynikające np. ze sposobu formułowania niektórych przepisów, czy rozbieżnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Przewidziano czas na pytania i dyskusję oraz indywidualne konsultacje. Program seminarium uwzględnia nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w dniu 1 czerwca br. oraz projektowane zmiany w zakresie zasad obliczania dochodu.

 

Ramowy program seminarium:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego a prawo zakładowe
 • Regulaminy przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa zakładowego
  • budowa i zakres regulacji
  • wady wewnętrznych aktów prawnych
  • termin do złożenia wniosku o stypendium
  • organy przyznające pomoc materialną
 • Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów:
  • stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
  • stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe
  • stypendium MNiSW dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Tryby nadzwyczajne:
  • wznowienie postępowania
  • stwierdzenie nieważności
  • uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej
  • nadzór dziekana i rektora
 • Problematyka świadczeń nienależnie pobranych:
  • postępowanie „zwrotowe”
  • egzekucja świadczeń nienależnie pobranych
 • Postępowanie sądowoadministracyjne:
  • uprawienia i obowiązki organu po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • przebieg postępowania, w tym postępowanie dowodowe
  • skarga kasacyjna, w tym zasady formułowania zarzutów

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.)

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:

I. tzw. wczesna rejestracja do 10 czerwca br.:

- w kwocie 420 zł. (VAT zw.).

Uwaga, osoby korzystające z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujące jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) wnoszą opłatę w kwocie 320 zł. (VAT zw.).

II. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 11-20 czerwca br.:

- opłata wynosi 520 zł. (VAT zw.),

- dla osób korzystających z Newslettera FPM (bezpłatna rejestracja), reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich (Łódź, 3-5 kwietnia 2017 r.), a także uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (edycja 2012-2017) opłata wynosi 420 zł. (VAT zw.)

Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad).

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 20 czerwca 2017 r.

na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49,

87-800 Włocławek, NIP: 8361719627

rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619

z dopiskiem: Seminarium FPM + nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt:

mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

www.fpm.edu.pl