Logo-jacek

Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów KRAKÓW
Data: 2 marca 2017 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: Hotel Atrium, ul. Krzywa 7, Kraków (obok dworca PKP i PKS)

Termin gwarantowany

Uwaga, z uwagi na dość bliski termin seminarium P.T. Uczestnikom, którzy nie dokonali opłaty do dnia 24 lutego br. zostanie wystawiona faktura "do zapłaty" - do uiszczenia już po zrealizowanym seminarium.

Pobierz materiał informacyjny

Prezentowane przedsięwzięcie to kolejne wydarzenie w ramach seminariów i konferencji poświęconych pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Chodzi tu pomoc materialną, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Praw o szkolnictwie wyższym oraz o stypendia doktoranckie i projakościowe.
Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Dopełnieniem ma być prezentacja wstępnych założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Z powyższych względów seminaria adresowane są do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W szczególności chodzi tu o przewodniczących i członków komisji stypendialnych, jak również kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej, czy przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów.

Uwaga! Rejestracja rusza w dniu 1 lutego br.; liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa.

Program seminarium, oparty na przeglądzie orzecznictwa sądów administracyjnych, uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego i odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
  • błędy w działalności organów przyznających pomoc materialną
  • wady regulaminów przyznawania pomocy materialnej i innych aktów prawnych
 • Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów:
  • stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
  • stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe
  • stypendium MNiSW dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Tryby nadzwyczajne:
  • wznowienie postępowania
  • stwierdzenie nieważności
  • uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej
  • nadzór dziekana i rektora
 • Postępowanie sądowoadministracyjne:
  • uprawienia i obowiązki organu po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • przebieg postępowania, w tym postępowanie dowodowe
  • skarga kasacyjna, w tym zasady formułowania zarzutów
 • Prezentacja wstępnych założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Wykładowca:
Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); redaktor naukowy i współautor publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy (Toruń 2012), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (Toruń 2013), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum (Toruń 2015).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:
- rejestracja do dnia 10 II br. - 390 zł;
- rejestracja po 10 II br. - 520 zł.
Dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 6-8 czerwca 2016 r.) przewidziano opłatę w kwocie 250 zł (rejestracja do 10 II br.); rejestracja po 10 II br. - 300 zł..
Uwaga, dodatkowa promocja dla osób otrzymujących Newsletter FPM (bezpłatna subskryp­cja - kliknij tutaj):
- rejestracja do 10 II br. — 320 zł;
- rejestracja po 10 II br. — 450 zł.
Do ww. opłaty należy doliczyć VAT (23%); uczelnie publiczne i instytuty naukowe PAN bez VAT.
Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 24 lutego br. Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona w ww. terminie na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).

Uwaga, z uwagi na dość bliski termin seminarium P.T. Uczestnikom, którzy nie dokonali opłaty do dnia 24 lutego br. zostanie wystawiona faktura "do zapłaty" - do uiszczenia już po zrealizowanym seminarium.
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):