Logo-jacek

Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Data: 7 grudnia 2016 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Pobierz materiał informacyjny

Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 i art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Chodzi tu zwłaszcza o kierowników działów spraw studenckich, pełnomocników ds. pomocy materialnej, przewodniczących i członków komisji stypendialnych, a także prawników przygotowujących projekt odpowiedzi na skargę czy skargę kasacyjną.
Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia zagadnienia takie jak: autonomia szkolnictwa wyższego i odpowiednie stosowanie Kodeksu postepowania administracyjnego; wybrane problemy związane z poszczególnymi świadczeniami pomocy materialnej, tryby nadzwyczajne oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną ww. kwestie przy uwzględnieniu orzeczenictwa sądów administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Formuła zajęć oparta jest na prezentacji wybranych problemów; przewidziano czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.
Uwaga! Rejestracja rusza w dniu 26 października br.; liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa.

Program seminarium, oparty na przeglądzie orzecznictwa sądów administracyjnych, uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Autonomia szkolnictwa wyższego i odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
  • błędy w działalności organów przyznających pomoc materialną
  • wady regulaminów przyznawania pomocy materialnej i innych aktów prawnych
 • Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów:
  • stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
  • stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe
  • stypendium MNiSW dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Tryby nadzwyczajne:
  • wznowienie postępowania
  • stwierdzenie nieważności
  • uchylenie lub zmiana decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej
  • nadzór dziekana i rektora
 • Postępowanie sądowoadministracyjne:
  • uprawienia i obowiązki organu po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • przebieg postępowania, w tym postępowanie dowodowe
  • skarga kasacyjna, w tym zasady formułowania zarzutów

Wykładowca:
Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); redaktor naukowy i współautor publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy (Toruń 2012), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (Toruń 2013), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum (Toruń 2015).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:
- rejestracja do dnia 10 listopada br. - 390 zł;
- rejestracja po 10 listopada br. - 520 zł;
Dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 6-8 czerwca 2016 r.) przewidziano opłatę w kwocie 250 zł; rejestracja po 10 listopada br. - 300 zł.
Do ww. opłaty należy doliczyć VAT (23%); uczelnie i instytuty naukowe PAN = VAT zw.
Cena obejmuje:

 • udział w seminarium;
 • certyfikat i materiały szkoleniowe;
 • wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 30 listopada br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc). Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 30 listopada 2016 r. na konto:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 z dopiskiem: Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek Pakuła, UMK w Toruniu).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):