Logo-jacek

 

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dla wygodny P.T. Uczestników organizujemy ww. seminarium w następujących miastach (terminy gwarantowane):

 • Wrocław 28 maja 2019 r.
 • Kraków 29 maja 2019 r.
 • Warszawa, 30 maja 2019 r.
 • Gdańsk 31 maja 2019.

Jednodniowa formuła pozwala uporządkować wiedzę i przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego. Wyraźnie należy podkreślić, że nowe prawo nie wprowadza rewolucji, aczkolwiek konieczne jest odnotowanie szeregu zmian, które mają przełożenie na dotychczasową praktykę i projektowane działania.

Program seminarium koncentruje się wokół nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uwzględnia aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wskazać również należy na zalety tak zakreślonego terminu seminariów. Po pierwsze, możliwe będzie omówienie wątpliwości związanych z przyznawaniem pomocy materialnej; po drugie - jest to dobry czas na przygotowanie Regulaminu świadczeń dla studentów. Po trzecie, podczas seminariów przedstawione zostaną również wyniki obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.).

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych stypendiów i zapomóg.


Agenda:
Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce i data: Poznań (27 maja 2019 r.); Wrocław (28 maja 2019 r.); Kraków (29 maja2019 r.); Warszawa (30 maja 2019 r.); Gdańsk (31 maja 2019 r.).

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Inne akty prawa uczelnianego

II. Regulamin świadczeń dla studentów:

 • ustrój organów przyznających pomoc materialną
 • status studenta a prawo do pomocy materialnej
 • cudzoziemcy
 • tryb przyznawania świadczeń, w tym termin do złożenia wniosku w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • przesłanki negatywnie przyznania pomocy materialnej

III. Stypendium socjalne:

 • definicja trudnej sytuacji materialnej, w tym aktualne progi dochodowe;
 • stypendium w zwiększonej wysokości;
 • zasady obliczenia dochodu w rodzinie studenta;
 • pojęcie rodziny studenta;
 • gospodarstwo rolne;
 • dochody z zagranicy;
 • dochody niestandardowe;
 • dochód uzyskany i utracony;
 • przeliczenia dochodu w trakcie roku akademickiego;

IV. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • podstawa do przyznania pomocy;
 • uprawnienie do stypendium w przypadku niepełnosprawności orzeczonej w trakcie studiów albo po ukończeniu pierwszego kierunku studiów

V. Zapomoga:

 • przesłanki przyznania zapomogi;
 • dokumentowanie wniosku o zapomogę;
 • wysokość zapomogi;

V. Stypendium rektora:

 • osiągnięcia studentów lat wyższych;
 • stypendium dla studentów I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;

VI. Odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów:

 • przepisy stosowane wprost;
 • zakres modyfikacji przepisów;

VII. Stypendium doktoranckie w ramach szkoły doktorskiej:

 • uprawnienie do stypendium a wynik rekrutacji;
 • przesłanki negatywne otrzymania stypendium;
 • ocena śródokresowa a wysokość stypendium.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata z tytułu udziału w seminarium wynosi:

- tzw. wczesna rejestracja do 30 kwietnia 2019 r. = 420 zł. (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)

- rejestracja w terminie od dnia 1 maja 2019 r. = 520 zł. (vat. zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)

 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl