Logo-jacek

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dla wygodny P.T. Uczestników organizujemy ww. seminarium w następujących miastach:

 • Poznań 18 marca 2019 r.
 • Warszawa, 19 marca 2019 r.
 • Kraków, 20 marca 2019 r.

Jednodniowa formuła pozwala przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego. Wyraźnie należy podkreślić, że nowe prawo nie wprowadza rewolucji, aczkolwiek konieczne jest odnotowanie szeregu zmian, które mają przełożenie na dotychczasową praktykę i projektowane działania.

Program seminarium koncentruje się wokół nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uwzględnia aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wskazać również należy na zalety tak zakreślonego terminu seminariów. Po pierwsze, w przypadku przyznawania pomocy semestralnie możliwe będzie rozwianie wątpliwości związanych jeszcze z przyznawaniem pomocy materialnej w roku akad. 2018/2019 - na semestr letni. Po drugie, możliwe będzie przygotowanie się do wydania nowego Regulaminu świadczeń dla studentów - na wzór dotychczasowego regulaminu przyznawania pomocy materialnej. Po trzecie, podczas seminariów przedstawione zostaną również wyniki obrad w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 11-13 marca 2019 r.).

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych stypendiów i zapomóg.

Formularz rejestracyjny należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres: pracownia@fpm.edu.pl

Pobierz formularz rejestracyjny

Agenda:
Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Miejsce i data: Poznań (18 marca 2019 r.); Warszawa (19 marca 2019 r.); Kraków (20 marca 2019 r.)

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Statut
 • Inne akty prawa uczelnianego

II. Regulamin świadczeń dla studentów:

 • ustrój organów przyznających pomoc materialną
 • status studenta a prawo do pomocy materialnej
 • cudzoziemcy
 • tryb przyznawania świadczeń, w tym termin do złożenia wniosku w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • przesłanki negatywnie przyznania pomocy materialnej

III. Stypendium socjalne:

 • definicja trudnej sytuacji materialnej, w tym aktualne progi dochodowe;
 • stypendium w zwiększonej wysokości;
 • zasady obliczenia dochodu w rodzinie studenta;
 • pojęcie rodziny studenta;
 • gospodarstwo rolne;
 • dochody z zagranicy;
 • dochody niestandardowe;
 • dochód uzyskany i utracony;
 • przeliczenia dochodu w trakcie roku akademickiego;

IV. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • podstawa do przyznania pomocy;
 • uprawnienie do stypendium w przypadku niepełnosprawności orzeczonej w trakcie studiów albo po ukończeniu pierwszego kierunku studiów

V. Zapomoga:

 • przesłanki przyznania zapomogi;
 • dokumentowanie wniosku o zapomogę;
 • wysokość zapomogi;

V. Stypendium rektora:

 • osiągnięcia studentów lat wyższych;
 • stypendium dla studentów I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;

VI. Odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów:

 • przepisy stosowane wprost;
 • zakres modyfikacji przepisów;

VII. Stypendium doktoranckie w ramach szkoły doktorskiej:

 • uprawnienie do stypendium a wynik rekrutacji;
 • przesłanki negatywne otrzymania stypendium;
 • ocena śródokresowa a wysokość stypendium.

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłata z tytułu udziału w seminarium wynosi 520 zł. (Vat zw. - dotyczy również uczelni niepublicznych). W przypadku osób reprezentujących jednostki, których przedstawiciele brali udział w którejkolwiek edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:

 • Prodziekanów ds. Studenckich,
 • Kierowników Studiów Doktoranckich,
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,

obowiązuje zniżka w kwocie 100 zł.

Szczegóły dot. opłaty zostaną przesłane w odrębnym komunikacie.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl