Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – sztuka pisania decyzji, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 października 2018 r.

Celem niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się odpowiedzi na pytanie, jak prawidłowo konstruować decyzje administracyjne w zakresie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Seminarium adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie stypendiów i zapomóg. Chodzi tu o członków komisji stypendialnych, ale również kierowników działów i sekcji ds. pomocy materialnej, prodziekanów ds. studenckich i pracowników administracyjnych.

Jednodniowa formuła pozwala na uporządkowanie wiedzy i omówienie ostatnich zmian w prawie. Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 207 dotychczas obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w sprawach z zakresu pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego. Nowe prawo, tzw. ustawa 2.0, stanowi, że w sprawach z zakresu pomocy materialnej wydaje się decyzje administracyjne. Oznacza to zmianę z „odpowiedniego” na „bezpośrednie” stosowanie przepisów KPA w sprawach studentów i doktorantów. Kluczowe więc jest wypracowanie reguł postepowania przy uwzględnieniu specyfiki szkoły wyższej w taki sposób, ażeby z jednej stronie nie popaść w nadmierny formalizm, a z drugiej – zachować gwarancje dla studentów i doktorantów. Przewidziano czas na pytania i dyskusję.      

Agenda:
Seminarium pt.
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
Data: 19 października 2018 r., godz. 9.30-15.30
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe As-Bud, Al. Jerozolimskie 81 (tuż obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 • Zasady postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu przyznania pomocy materialnej
 • Przebieg postępowania administracyjnego a wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Postanowienia kończące postępowanie
 • Decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • Decyzja negatywna i jej uzasadnianie
 • Decyzje w ramach postępowania odwoławczego
 • Dokonywanie zmian lub uchylenia decyzji
 • Wznawianie postępowania administracyjnego
 • Stwierdzanie nieważności decyzji

Wykładowca:
Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów WPiA UMK, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie:

 1. tzw. wczesna rejestracja do 30 września br. w kwocie 430 zł. (Vat zw.).
 2. rejestracja w terminie późniejszym, tj. w dniach 1-10 października br.: opłata wynosi 530 zł. (Vat zw.)
 3.  udział w obu seminariach:
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wybrane problemy prawne, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, 18 października 2018 r.
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – sztuka pisania decyzji, 19 października 2018 r., 19 października 2018 r.

- opłata wynosi 760 (Vat zw., tzw. wczesna rejestracja) i 910 (Vat zw. rejestracja po 30 września br.
Ww. opłaty stanowią wartość "brutto" (Vat zw.) - dotyczy to również uczelni niepublicznych.

Cena obejmuje:
- udział w seminarium,
- certyfikat i materiały szkoleniowe,
- wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 10 października br. - z tym zastrzeżeniem, że wyczerpanie limitu miejsc oznacza wcześniejsze zamknięcie rejestracji. Opłata za uczestnictwo w seminarium być uiszczona na konto: Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627, mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 z dopiskiem: FPM W1 + nazwisko + jednostka (np. FPM W2 Pakuła, UMK w Toruniu). W przypadku osób biorących udział w obu seminariach należy podać kod: FPM W12.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl